Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 14:12:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9595° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1413° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 26.1 χμ ΝΝΑ της Αρτας
33.9 χμ Α της Πρέβεζας
250.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPLHP7.5123 P14:12:26.76 0.01.0M
AMPLHP7.5123 S14:12:29.05 0.11.0M
ART2HI24.5328 P14:12:28.96 0.01.0M
ART2HI24.5328 S14:12:32.91 0.21.0M
NYDRHT47.1235 P14:12:32.38 -0.11.0M
NYDRHT47.1235 S14:12:38.81 -0.11.0M
TETRHL44.3 15 P14:12:31.81 -0.41.0M
TETRHL44.3 15 S14:12:38.39 0.11.0M
DRAGHT57.9238 P14:12:33.93 -0.31.0M
DRAGHT57.9238 S14:12:42.23 0.21.0M
EVGIHT56.4228 P14:12:33.95 -0.11.0M
EVGIHT56.4228 S14:12:41.57 0.01.0M
EVRHL58.1 95 P14:12:34.37 0.01.0M
EVRHL58.1 95 S14:12:42.11 -0.11.0M
PVOHP50.6139 P14:12:33.03 0.01.0M
PVOHP50.6139 S14:12:40.05 0.11.0M
PLEVHP65.1159 P14:12:35.36 0.01.0M
PLEVHP65.1159 S14:12:44.09 0.21.0M
PRMDHP63.5356 P14:12:35.20 0.01.0M
PRMDHP63.5356 S14:12:43.91 0.21.0M
AGRPCL80.5141 P14:12:37.35 -0.51.0M
AGRPCL80.5141 S14:12:48.69 0.41.0M
ANXHP78.9121 P14:12:37.22 -0.51.0M
ANXHP78.9121 S14:12:48.27 0.21.0M
FSKHP74.9222 P14:12:36.34 -0.61.0M
FSKHP74.9222 S14:12:46.72 0.01.0M
AXSHP87.3166 P14:12:39.09 0.21.0M
AXSHP87.3166 S14:12:50.72 0.61.0M
EFPHP88.9132 P14:12:39.00 -0.11.0M
EFPHP88.9132 S14:12:51.33 0.71.0M
MG00CL92.5131 P14:12:40.21 0.51.0M
MG00CL92.5131 S14:12:51.98 0.41.0M
VLSHL99.4209 P14:12:39.98 -0.81.0M
VLSHL99.4209 S14:12:53.63 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvpq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         14:12:24.05
  Latitude       38.9595 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1413 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       90 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.20 +/- 0.07 13      
  M     2.20      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPL HP  0.1 123 P    14:12:26.76 -0.0 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.1 123 S    14:12:29.05  0.1 M 1.0 AMPL 
  ART2 HI  0.2 328 P    14:12:28.96 -0.0 M 1.0 ART2 
  ART2 HI  0.2 328 S    14:12:32.91  0.2 M 1.0 ART2 
  TETR HL  0.4 15 P    14:12:31.81 -0.4 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.4 15 S    14:12:38.39  0.1 M 1.0 TETR 
  NYDR HT  0.4 235 P    14:12:32.38 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.4 235 S    14:12:38.81 -0.1 M 1.0 NYDR 
  PVO  HP  0.5 139 P    14:12:33.03 -0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.5 139 S    14:12:40.05  0.1 M 1.0 PVO 
  EVGI HT  0.5 228 P    14:12:33.95 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 228 S    14:12:41.57  0.0 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.5 238 P    14:12:33.93 -0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 238 S    14:12:42.23  0.2 M 1.0 DRAG 
  EVR  HL  0.5 95 P    14:12:34.37 -0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 95 S    14:12:42.11 -0.1 M 1.0 EVR 
  PRMD HP  0.6 356 P    14:12:35.20  0.0 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.6 356 S    14:12:43.91  0.2 M 1.0 PRMD 
  PLEV HP  0.6 159 P    14:12:35.36  0.0 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 159 S    14:12:44.09  0.2 M 1.0 PLEV 
  FSK  HP  0.7 222 P    14:12:36.34 -0.6 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 222 S    14:12:46.72  0.0 M 1.0 FSK 
  ANX  HP  0.7 121 P    14:12:37.22 -0.5 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 121 S    14:12:48.27  0.2 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.7 141 P    14:12:37.35 -0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 141 S    14:12:48.69  0.4 M 1.0 AGRP 
  AXS  HP  0.8 166 P    14:12:39.09  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 166 S    14:12:50.72  0.6 M 1.0 AXS 
  EFP  HP  0.8 132 P    14:12:39.00 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.8 132 S    14:12:51.33  0.7 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.8 131 P    14:12:40.21  0.5 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.8 131 S    14:12:51.98  0.4 M 1.0 MG00 
  VLS  HL  0.9 209 P    14:12:39.98 -0.8 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.9 209 S    14:12:53.63  0.1 M 1.0 VLS 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPL HP  0.1 123 MLv   2.25 0.05  9.18769   
  ART2 HI  0.2 328 MLv   2.07 -0.13   2.2721   
  TETR HL  0.4 15 MLv   2.28 0.08  1.17593   
  NYDR HT  0.4 235 MLv   2.19 -0.01  0.59314   
  PVO  HP  0.5 139 MLv   2.17 -0.03  0.64031   
  EVGI HT  0.5 228 MLv   2.49 0.29  0.95603   
  DRAG HT  0.5 238 MLv   3.94 1.74  1.64655   
  EVR  HL  0.5 95 MLv   2.18 -0.02  0.426536   
  PRMD HP  0.6 356 MLv   2.31 0.12  0.497587   
  PLEV HP  0.6 159 MLv   2.24 0.04  0.409133   
  FSK  HP  0.7 222 MLv   2.17 -0.03  0.315302   
  ANX  HP  0.7 121 MLv   2.16 -0.04  0.293098   
  AGRP CL  0.7 141 MLv   2.08 -0.12  0.239303   
  AXS  HP  0.8 166 MLv   1.96 -0.24  0.166985   
  EFP  HP  0.8 132 MLv   2.21 0.01  0.289728   
  MG00 CL  0.8 131 MLv   2.04 -0.16  0.245989   
  VLS  HL  0.9 209 MLv   2.26 0.07  0.29338