Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 14:08:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
40.3225° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.8942° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 31.2 χμ ΔΒΔ των Καρυών
39.1 χμ Α του Πολύγυρου
260.5 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
OURHT7.6 81 P14:08:05.18 0.11.0M
OURHT7.6 81 S14:08:06.28 -0.31.0M
PLGHL38.6278 P14:08:10.55 0.21.0M
PLGHL38.6278 S14:08:15.93 0.11.0M
PAIGHT46.8203 P14:08:11.98 0.31.0M
PAIGHT46.8203 S14:08:17.53 -0.51.0M
SOHHT71.7320 P14:08:16.15 0.31.0M
SOHHT71.7320 S14:08:24.50 -0.91.0M
KAVAHT91.1 35 P14:08:19.05 0.11.0M
KAVAHT91.1 35 S14:08:30.35 -0.51.0M
SRSHT91.2344 P14:08:19.31 0.51.0M
SRSHT91.2344 S14:08:30.75 0.01.0M
LIAHL119.2113 P14:08:23.34 0.01.0M
LIAHL119.2113 S14:08:38.91 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvpn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         14:08:03.20
  Latitude       40.3225 deg +/-   1 km
  Longitude       23.8942 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       90 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.75 +/- 0.27  7      
  M     1.75      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.1 81 P    14:08:05.18  0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.1 81 S    14:08:06.28 -0.3 M 1.0 OUR 
  PLG  HL  0.3 278 P    14:08:10.55  0.2 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.3 278 S    14:08:15.93  0.1 M 1.0 PLG 
  PAIG HT  0.4 203 P    14:08:11.98  0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.4 203 S    14:08:17.53 -0.5 M 1.0 PAIG 
  SOH  HT  0.6 320 P    14:08:16.15  0.3 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.6 320 S    14:08:24.50 -0.9 M 1.0 SOH 
  SRS  HT  0.8 344 P    14:08:19.31  0.5 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.8 344 S    14:08:30.75  0.0 M 1.0 SRS 
  KAVA HT  0.8 35 P    14:08:19.05  0.1 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.8 35 S    14:08:30.35 -0.5 M 1.0 KAVA 
  LIA  HL  1.1 113 P    14:08:23.34  0.0 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.1 113 S    14:08:38.91  0.2 M 1.0 LIA 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.1 81 MLv   1.99 0.24  5.05957   
  PLG  HL  0.3 278 MLv   2.20 0.45  1.35779   
  PAIG HT  0.4 203 MLv   1.06 -0.68  0.0482753   
  SOH  HT  0.6 320 MLv   1.64 -0.10  0.0965314   
  SRS  HT  0.8 344 MLv   1.83 0.09  0.0850413   
  KAVA HT  0.8 35 MLv   1.91 0.17  0.298396   
  LIA  HL  1.1 113 MLv   1.38 -0.37  0.0607851