Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 13:35:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9617° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1320° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 25.5 χμ ΝΝΑ της Αρτας
33.1 χμ Α της Πρέβεζας
251.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPLHP8.3122 P13:35:33.45 0.01.0M
AMPLHP8.3122 S13:35:35.60 0.31.0M
NYDRHT46.6234 P13:35:39.50 0.11.0M
NYDRHT46.6234 S13:35:45.95 0.21.0M
TETRHL44.3 16 P13:35:38.58 -0.51.0M
TETRHL44.3 16 S13:35:45.23 0.01.0M
DRAGHT57.3238 P13:35:40.90 -0.31.0M
DRAGHT57.3238 S13:35:49.17 0.21.0M
EVGIHT56.0228 P13:35:40.65 -0.31.0M
EVGIHT56.0228 S13:35:48.79 0.31.0M
PVOHP51.4138 P13:35:39.80 -0.41.0M
PVOHP51.4138 S13:35:47.28 0.11.0M
PLEVHP65.6159 P13:35:42.39 -0.11.0M
PLEVHP65.6159 S13:35:50.87 -0.31.0M
PRMDHP63.3357 P13:35:42.40 0.21.0M
PRMDHP63.3357 S13:35:50.69 0.01.0M
ANXHP79.7121 P13:35:44.01 -0.81.0M
ANXHP79.7121 S13:35:55.00 -0.31.0M
AXSHP87.7166 P13:35:45.74 -0.21.0M
AXSHP87.7166 S13:35:57.41 0.11.0M
AGGHT104.3 86 P13:35:48.68 0.01.0M
AGGHT104.3 86 S13:36:02.41 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvol
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         13:35:31.01
  Latitude       38.9617 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1320 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       120 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.53 +/- 0.13  9      
  M     1.53      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPL HP  0.1 122 P    13:35:33.45  0.0 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.1 122 S    13:35:35.60  0.3 M 1.0 AMPL 
  TETR HL  0.4 16 P    13:35:38.58 -0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.4 16 S    13:35:45.23 -0.0 M 1.0 TETR 
  NYDR HT  0.4 234 P    13:35:39.50  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.4 234 S    13:35:45.95  0.2 M 1.0 NYDR 
  PVO  HP  0.5 138 P    13:35:39.80 -0.4 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.5 138 S    13:35:47.28  0.1 M 1.0 PVO 
  EVGI HT  0.5 228 P    13:35:40.65 -0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 228 S    13:35:48.79  0.3 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.5 238 P    13:35:40.90 -0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 238 S    13:35:49.17  0.2 M 1.0 DRAG 
  PRMD HP  0.6 357 P    13:35:42.40  0.2 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.6 357 S    13:35:50.69  0.0 M 1.0 PRMD 
  PLEV HP  0.6 159 P    13:35:42.39 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 159 S    13:35:50.87 -0.3 M 1.0 PLEV 
  ANX  HP  0.7 121 P    13:35:44.01 -0.8 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 121 S    13:35:55.00 -0.3 M 1.0 ANX 
  AXS  HP  0.8 166 P    13:35:45.74 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 166 S    13:35:57.41  0.1 M 1.0 AXS 
  AGG  HT  0.9 86 P    13:35:48.68 -0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 86 S    13:36:02.41  0.3 M 1.0 AGG 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPL HP  0.1 122 MLv   1.32 -0.21  1.02809   
  TETR HL  0.4 16 MLv   1.53 0.00  0.21097   
  NYDR HT  0.4 234 MLv   1.44 -0.09  0.108515   
  PVO  HP  0.5 138 MLv   1.48 -0.05  0.124955   
  EVGI HT  0.5 228 MLv   1.89 0.36  0.247575   
  DRAG HT  0.5 238 MLv   3.27 1.74  0.360419   
  PRMD HP  0.6 357 MLv   1.60 0.08  0.0974537   
  PLEV HP  0.6 159 MLv   1.51 -0.01  0.0770256   
  ANX  HP  0.7 121 MLv   1.47 -0.06  0.0586545   
  AXS  HP  0.8 166 MLv   1.40 -0.13  0.0456362   
  AGG  HT  0.9 86 MLv   1.52 -0.01  0.0390477