Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 13:12:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4002° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.4000° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 14.1 χμ Ν της Αμφισσας
32.5 χμ ΑΒΑ του Αιγίου
125.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DLFAHL12.1 44 P13:12:03.29 0.11.0M
DLFAHL12.1 44 S13:12:04.90 -0.21.0M
KALEHA22.7267 P13:12:05.75 0.51.0M
KALEHA22.7267 S13:12:08.95 0.11.0M
PYRGCL33.4272 P13:12:07.38 0.21.0M
PYRGCL33.4272 S13:12:12.39 0.21.0M
ANXHP46.9297 P13:12:09.63 0.11.0M
ANXHP46.9297 S13:12:16.42 0.11.0M
AXARHA46.5 29 P13:12:09.11 -0.21.0M
AXARHA46.5 29 S13:12:15.66 -0.31.0M
EFPHP43.2274 P13:12:08.89 0.11.0M
EFPHP43.2274 S13:12:15.24 0.21.0M
KLVHL45.2209 P13:12:09.18 0.01.0M
KLVHL45.2209 S13:12:15.24 -0.51.0M
MG00CL39.5272 P13:12:08.43 0.31.0M
MG00CL39.5272 S13:12:14.51 0.61.0M
LKRHL59.0 62 P13:12:11.31 -0.11.0M
LKRHL59.0 62 S13:12:18.99 -0.61.0M
VILLHA83.8108 P13:12:15.28 -0.21.0M
VILLHA83.8108 S13:12:27.61 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvnr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         13:12:00.57
  Latitude       38.4002 deg +/-   1 km
  Longitude       22.4000 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       101 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.38 +/- 0.11  8      
  M     1.38      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DLFA HL  0.1 44 P    13:12:03.29  0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.1 44 S    13:12:04.90 -0.2 M 1.0 DLFA 
  KALE HA  0.2 267 P    13:12:05.75  0.5 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 267 S    13:12:08.95  0.1 M 1.0 KALE 
  PYRG CL  0.3 272 P    13:12:07.38  0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.3 272 S    13:12:12.39  0.2 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  0.4 272 P    13:12:08.43  0.3 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.4 272 S    13:12:14.51  0.6 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.4 274 P    13:12:08.89  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.4 274 S    13:12:15.24  0.2 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.4 209 P    13:12:09.18  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 209 S    13:12:15.24 -0.5 M 1.0 KLV 
  AXAR HA  0.4 29 P    13:12:09.11 -0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.4 29 S    13:12:15.66 -0.3 M 1.0 AXAR 
  ANX  HP  0.4 297 P    13:12:09.63  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 297 S    13:12:16.42  0.1 M 1.0 ANX 
  LKR  HL  0.5 62 P    13:12:11.31 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 62 S    13:12:18.99 -0.6 M 1.0 LKR 
  VILL HA  0.8 108 P    13:12:15.28 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.8 108 S    13:12:27.61  0.7 M 1.0 VILL 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DLFA HL  0.1 44 MLv   1.34 -0.04  0.863277   
  KALE HA  0.2 267 MLv   1.25 -0.13  0.382497   
  PYRG CL  0.3 272 MLv   1.38 0.01  0.177251   
  MG00 CL  0.4 272 MLv   1.42 0.04  0.276235   
  EFP  HP  0.4 274 MLv   1.47 0.09  0.193498   
  KLV  HL  0.4 209 MLv   0.84 -0.54  0.0305499   
  AXAR HA  0.4 29 MLv   1.19 -0.19  0.336546   
  ANX  HP  0.4 297 MLv   1.56 0.18  0.194189   
  LKR  HL  0.5 62 MLv   2.17 0.80  0.213925   
  VILL HA  0.8 108 MLv   1.40 0.02  0.0476762