Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 12:55:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3638° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9515° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 17.1 χμ ΒΔ του Αιγίου
23.1 χμ ΒΑ της Πάτρας
161.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP8.1330 P12:55:20.94 0.01.0M
EFPHP8.1330 S12:55:22.41 -0.11.0M
MG00CL5.6356 P12:55:20.68 0.11.0M
MG00CL5.6356 S12:55:21.94 0.01.0M
MG02CL5.7356 P12:55:20.70 0.11.0M
MG02CL5.7356 S12:55:21.88 -0.11.0M
PYRGCL7.7 48 P12:55:21.07 0.11.0M
PYRGCL7.7 48 S12:55:22.47 -0.11.0M
SERGHP10.7 59 P12:55:21.50 0.11.0M
SERGHP10.7 59 S12:55:23.46 0.21.0M
KALEHA16.7 80 P12:55:22.14 -0.21.0M
KALEHA16.7 80 S12:55:24.29 -0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvnd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         12:55:18.82
  Latitude       38.3638 deg +/-   2 km
  Longitude       21.9515 deg +/-   2 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       251 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.19 +/- 0.17  5      
  M     0.19      5 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.1 356 P    12:55:20.68  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 356 S    12:55:21.94 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG02 CL  0.1 356 P    12:55:20.70  0.1 M 1.0 MG02 
  MG02 CL  0.1 356 S    12:55:21.88 -0.1 M 1.0 MG02 
  PYRG CL  0.1 48 P    12:55:21.07  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 48 S    12:55:22.47 -0.1 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.1 330 P    12:55:20.94  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 330 S    12:55:22.41 -0.1 M 1.0 EFP 
  SERG HP  0.1 59 P    12:55:21.50  0.1 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.1 59 S    12:55:23.46  0.2 M 1.0 SERG 
  KALE HA  0.2 80 P    12:55:22.14 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 80 S    12:55:24.29 -0.8 M 1.0 KALE 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.1 356 MLv   0.28 0.09  0.140341   
  MG02 CL  0.1 356 MLv   0.43 0.24  0.211769   
  PYRG CL  0.1 48 MLv   0.06 -0.13  0.0367168   
  EFP  HP  0.1 330 MLv   0.04 -0.15  0.0543195   
  SERG HP  0.1 59 MLv   0.04 -0.15  0.0466354   
  KALE HA  0.2 80 MLv   0.13 -0.06  0.0411265