Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 11:44:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5393° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7860° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 29.6 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
58.3 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
263.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP19.4 13 P11:44:57.38 0.11.0M
LTHKHP19.4 13 S11:45:00.46 0.11.0M
ORTHHL35.6347 P11:44:59.89 0.11.0M
ORTHHL35.6347 S11:45:04.62 -0.21.0M
RTZLHT59.7359 P11:45:03.03 -0.51.0M
RTZLHT59.7359 S11:45:11.37 -0.11.0M
VLSHL73.0346 P11:45:05.40 -0.31.0M
VLSHL73.0346 S11:45:15.16 -0.11.0M
AXSHP89.6 35 P11:45:08.57 0.31.0M
AXSHP89.6 35 S11:45:19.87 0.01.0M
DMLNHT85.8335 P11:45:08.16 0.41.0M
DMLNHT85.8335 S11:45:19.05 0.21.0M
DROHP93.4 61 P11:45:08.66 -0.31.0M
DROHP93.4 61 S11:45:21.37 0.31.0M
FSKHP104.2349 P11:45:10.42 -0.21.0M
FSKHP104.2349 S11:45:23.95 0.11.0M
EVGIHT120.8355 P11:45:12.85 -0.31.0M
EVGIHT120.8355 S11:45:28.64 0.31.0M
KLVHL132.4 65 P11:45:14.73 -0.31.0M
KLVHL132.4 65 S11:45:31.75 0.01.0M
GURHP143.8 72 P11:45:17.03 0.11.0M
GURHP143.8 72 S11:45:34.82 -0.11.0M
MG00CL140.8 46 P11:45:15.97 -0.31.0M
MG00CL140.8 46 S11:45:33.95 0.11.0M
PYRGCL145.0 48 P11:45:17.67 0.71.0M
PYRGCL145.0 48 S11:45:34.97 -0.11.0M
ANXHP153.6 40 P11:45:18.97 0.61.0M
ANXHP153.6 40 S11:45:37.02 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvkv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         11:44:53.14
  Latitude       37.5393 deg +/-   1 km
  Longitude       20.7860 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       263 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.87 +/- 0.16 12      
  M     1.87      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 13 P    11:44:57.38  0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 13 S    11:45:00.46  0.1 M 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.3 347 P    11:44:59.89  0.1 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.3 347 S    11:45:04.62 -0.2 M 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.5 359 P    11:45:03.03 -0.5 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 359 S    11:45:11.37 -0.1 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.7 346 P    11:45:05.40 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 346 S    11:45:15.16 -0.1 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.8 335 P    11:45:08.16  0.4 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 335 S    11:45:19.05  0.2 M 1.0 DMLN 
  AXS  HP  0.8 35 P    11:45:08.57  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 35 S    11:45:19.87  0.0 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.8 61 P    11:45:08.66 -0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 61 S    11:45:21.37  0.3 M 1.0 DRO 
  FSK  HP  0.9 349 P    11:45:10.42 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.9 349 S    11:45:23.95  0.1 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  1.1 355 P    11:45:12.85 -0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.1 355 S    11:45:28.64  0.3 M 1.0 EVGI 
  KLV  HL  1.2 65 P    11:45:14.73 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.2 65 S    11:45:31.75  0.0 M 1.0 KLV 
  MG00 CL  1.3 46 P    11:45:15.97 -0.3 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.3 46 S    11:45:33.95  0.1 M 1.0 MG00 
  GUR  HP  1.3 72 P    11:45:17.03  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 72 S    11:45:34.82 -0.1 M 1.0 GUR 
  PYRG CL  1.3 48 P    11:45:17.67  0.7 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 48 S    11:45:34.97 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  1.4 40 P    11:45:18.97  0.6 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.4 40 S    11:45:37.02 -0.5 M 1.0 ANX 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 13 MLv   2.25 0.39  4.64547   
  ORTH HL  0.3 347 MLv   1.98 0.11  0.978271   
  RTZL HT  0.5 359 MLv   1.89 0.03  0.200904   
  VLS  HL  0.7 346 MLv   2.10 0.23  0.270699   
  DMLN HT  0.8 335 MLv   2.30 0.43  0.51099   
  AXS  HP  0.8 35 MLv   1.50 -0.37  0.0563683   
  DRO  HP  0.8 61 MLv   1.53 -0.33  0.122353   
  FSK  HP  0.9 349 MLv   1.94 0.07  0.131473   
  EVGI HT  1.1 355 MLv   2.02 0.15  0.12944   
  KLV  HL  1.2 65 MLv   1.73 -0.14  0.0443418   
  MG00 CL  1.3 46 MLv   1.70 -0.17  0.0635839   
  GUR  HP  1.3 72 MLv   1.76 -0.11  0.0553284   
  PYRG CL  1.3 48 MLv   1.70 -0.16  0.0301559   
  ANX  HP  1.4 40 MLv   1.84 -0.03  0.0593572