Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 10:56:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0147° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.9707° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 9.2 χμ ΒΒΑ της Κορίνθου
47.5 χμ Ν της Λειβαδιάς
66.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP0.9340 P10:56:35.84 0.41.0M
LTKHP0.9340 S10:56:36.62 -0.21.0M
LTRSHA4.4173 P10:56:35.56 0.01.0M
LTRSHA4.4173 S10:56:36.90 -0.11.0M
KIASHA19.2261 P10:56:37.64 0.01.0M
KIASHA19.2261 S10:56:40.95 0.21.0M
VILLHA34.2 61 P10:56:40.89 0.71.0M
VILLHA34.2 61 S10:56:44.79 -0.51.0M
GURHP55.8261 P10:56:44.10 0.31.0M
GURHP55.8261 S10:56:51.04 -0.71.0M
KLVHL71.9273 P10:56:46.34 -0.11.0M
KLVHL71.9273 S10:56:55.91 -0.51.0M
LKRHL70.6 2 P10:56:45.98 -0.11.0M
LKRHL70.6 2 S10:56:55.77 0.01.0M
ANXHP111.9305 P10:56:53.14 0.31.0M
ANXHP111.9305 S10:57:07.98 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvjf
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         10:56:33.79
  Latitude       38.0147 deg +/-   1 km
  Longitude       22.9707 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.94 +/- 0.31  6      
  M     1.94      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.0 340 P    10:56:35.84  0.4 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.0 340 S    10:56:36.62 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTRS HA  0.0 173 P    10:56:35.56 -0.0 M 1.0 LTRS 
  LTRS HA  0.0 173 S    10:56:36.90 -0.1 M 1.0 LTRS 
  KIAS HA  0.2 261 P    10:56:37.64 -0.0 M 1.0 KIAS 
  KIAS HA  0.2 261 S    10:56:40.95  0.2 M 1.0 KIAS 
  VILL HA  0.3 61 P    10:56:40.89  0.7 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.3 61 S    10:56:44.79 -0.5 M 1.0 VILL 
  GUR  HP  0.5 261 P    10:56:44.10  0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 261 S    10:56:51.04 -0.7 M 1.0 GUR 
  LKR  HL  0.6  2 P    10:56:45.98 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6  2 S    10:56:55.77 -0.0 M 1.0 LKR 
  KLV  HL  0.6 273 P    10:56:46.34 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 273 S    10:56:55.91 -0.5 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  1.0 305 P    10:56:53.14  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 305 S    10:57:07.98  0.2 M 1.0 ANX 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.0 340 MLv   1.98 0.04  26.9372   
  LTRS HA  0.0 173 MLv   2.45 0.51   17.252   
  KIAS HA  0.2 261 MLv   2.27 0.33  4.95515   
  VILL HA  0.3 61 MLv   1.20 -0.74  0.175154   
  GUR  HP  0.5 261 MLv   1.79 -0.15  0.197865   
  LKR  HL  0.6  2 MLv   2.32 0.38  0.248791   
  KLV  HL  0.6 273 MLv   1.55 -0.39  0.0587591   
  ANX  HP  1.0 305 MLv   1.73 -0.21  0.0739438