Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 10:38:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0833° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.9282° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 16.2 χμ Β της Κορίνθου
39.4 χμ Ν της Λειβαδιάς
71.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP7.5153 P10:39:01.58 0.11.0M
LTKHP7.5153 S10:39:02.58 -0.11.0M
KIASHA18.6235 P10:39:04.55 0.91.0M
KIASHA18.6235 S10:39:07.35 0.71.0M
VILLHA34.8 75 P10:39:06.43 -0.11.0M
VILLHA34.8 75 S10:39:11.81 0.11.0M
GURHP53.9252 P10:39:09.65 -0.21.0M
GURHP53.9252 S10:39:16.85 -0.61.0M
ATALHA68.2 7 P10:39:12.13 0.11.0M
ATALHA68.2 7 S10:39:21.17 -0.21.0M
KLVHL68.2266 P10:39:12.02 -0.11.0M
KLVHL68.2266 S10:39:20.79 -0.81.0M
LKRHL63.3 6 P10:39:11.43 0.21.0M
DROHP107.6262 P10:39:18.80 0.31.0M
DROHP107.6262 S10:39:32.91 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mviq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         10:38:59.75
  Latitude       38.0833 deg +/-   1 km
  Longitude       22.9282 deg +/-   1 km
  Depth            3 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       99 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.86 +/- 0.28  6      
  M     1.86      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.1 153 P    10:39:01.58  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.1 153 S    10:39:02.58 -0.1 M 1.0 LTK 
  KIAS HA  0.2 235 P    10:39:04.55  0.9 M 1.0 KIAS 
  KIAS HA  0.2 235 S    10:39:07.35  0.7 M 1.0 KIAS 
  VILL HA  0.3 75 P    10:39:06.43 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.3 75 S    10:39:11.81  0.1 M 1.0 VILL 
  GUR  HP  0.5 252 P    10:39:09.65 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 252 S    10:39:16.85 -0.6 M 1.0 GUR 
  LKR  HL  0.6  6 P    10:39:11.43  0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.6  7 P    10:39:12.13  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6  7 S    10:39:21.17 -0.2 M 1.0 ATAL 
  KLV  HL  0.6 266 P    10:39:12.02 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 266 S    10:39:20.79 -0.8 M 1.0 KLV 
  DRO  HP  1.0 262 P    10:39:18.80  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.0 262 S    10:39:32.91  0.1 M 1.0 DRO 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.1 153 MLv   2.00 0.15  19.2991   
  KIAS HA  0.2 235 MLv   2.30 0.45  5.47824   
  VILL HA  0.3 75 MLv   1.53 -0.33  0.360689   
  GUR  HP  0.5 252 MLv   1.82 -0.04  0.236305   
  LKR  HL  0.6  6 MLv   2.53 0.67  0.439654   
  ATAL HA  0.6  7 MLv   1.86 0.00  0.164356   
  KLV  HL  0.6 266 MLv   1.62 -0.24  0.0719349   
  DRO  HP  1.0 262 MLv   1.54 -0.32  0.104129