Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 10:27:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0357° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.9570° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 11.1 χμ ΒΒΑ της Κορίνθου
45.0 χμ Ν της Λειβαδιάς
68.3 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP1.7148 P10:27:58.90 0.51.0M
LTKHP1.7148 S10:27:59.82 0.11.0M
LTRSHA6.9166 P10:27:58.60 -0.11.0M
LTRSHA6.9166 S10:28:00.10 -0.31.0M
KIASHA18.5253 P10:28:00.11 -0.31.0M
KIASHA18.5253 S10:28:03.06 -0.41.0M
VILLHA34.2 65 P10:28:03.74 0.71.0M
VILLHA34.2 65 S10:28:07.50 -0.61.0M
GURHP55.0258 P10:28:06.94 0.41.0M
GURHP55.0258 S10:28:13.70 -0.71.0M
KLVHL70.6271 P10:28:09.48 0.41.0M
KLVHL70.6271 S10:28:18.34 -0.51.0M
LKRHL68.3 3 P10:28:08.89 0.31.0M
LKRHL68.3 3 S10:28:17.57 -0.41.0M
ATALHA73.3 4 P10:28:09.41 0.11.0M
ATALHA73.3 4 S10:28:19.02 -0.41.0M
VLYHL76.2105 P10:28:10.48 0.61.0M
VLYHL76.2105 S10:28:19.84 -0.51.0M
PYRGCL92.1297 P10:28:13.04 0.61.0M
PYRGCL92.1297 S10:28:24.70 -0.21.0M
ANXHP109.6304 P10:28:16.10 0.81.0M
ANXHP109.6304 S10:28:29.90 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvih
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         10:27:56.65
  Latitude       38.0357 deg +/-   1 km
  Longitude       22.9570 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.46 s
  Azimuthal gap       88 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.87 +/- 0.27  9      
  M     1.87      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.0 148 P    10:27:58.90  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.0 148 S    10:27:59.82  0.1 M 1.0 LTK 
  LTRS HA  0.1 166 P    10:27:58.60 -0.1 M 1.0 LTRS 
  LTRS HA  0.1 166 S    10:28:00.10 -0.3 M 1.0 LTRS 
  KIAS HA  0.2 253 P    10:28:00.11 -0.3 M 1.0 KIAS 
  KIAS HA  0.2 253 S    10:28:03.06 -0.4 M 1.0 KIAS 
  VILL HA  0.3 65 P    10:28:03.74  0.7 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.3 65 S    10:28:07.50 -0.6 M 1.0 VILL 
  GUR  HP  0.5 258 P    10:28:06.94  0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 258 S    10:28:13.70 -0.7 M 1.0 GUR 
  LKR  HL  0.6  3 P    10:28:08.89  0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6  3 S    10:28:17.57 -0.4 M 1.0 LKR 
  KLV  HL  0.6 271 P    10:28:09.48  0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 271 S    10:28:18.34 -0.5 M 1.0 KLV 
  ATAL HA  0.7  4 P    10:28:09.41  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.7  4 S    10:28:19.02 -0.4 M 1.0 ATAL 
  VLY  HL  0.7 105 P    10:28:10.48  0.6 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.7 105 S    10:28:19.84 -0.5 M 1.0 VLY 
  PYRG CL  0.8 297 P    10:28:13.04  0.6 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.8 297 S    10:28:24.70 -0.2 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  1.0 304 P    10:28:16.10  0.8 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 304 S    10:28:29.90 -0.1 M 1.0 ANX 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.0 148 MLv   1.86 -0.01  19.2771   
  LTRS HA  0.1 166 MLv   2.39 0.52  13.0785   
  KIAS HA  0.2 253 MLv   2.15 0.28  3.85071   
  VILL HA  0.3 65 MLv   1.49 -0.39  0.339417   
  GUR  HP  0.5 258 MLv   1.78 -0.09  0.202921   
  LKR  HL  0.6  3 MLv   2.51 0.64  0.400187   
  KLV  HL  0.6 271 MLv   1.68 -0.19  0.0813968   
  ATAL HA  0.7  4 MLv   1.72 -0.15  0.113235   
  VLY  HL  0.7 105 MLv   2.18 0.31  0.313493   
  PYRG CL  0.8 297 MLv   1.59 -0.28  0.042365   
  ANX  HP  1.0 304 MLv   1.58 -0.29  0.053906