Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 10:22:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
36.0318° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0927° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 86.6 χμ ΔΝΔ των Κυθήρων
94.1 χμ ΝΝΑ της Μεθώνης
261.3 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KTHAHL90.6 74 P10:23:00.16 -0.11.0M
KTHAHL90.6 74 S10:23:12.33 -0.11.0M
ANKYHL110.3100 P10:23:03.45 0.11.0M
ANKYHL110.3100 S10:23:17.87 -0.11.0M
ITMHL128.4353 P10:23:05.44 -0.61.0M
ITMHL128.4353 S10:23:22.71 -0.11.0M
VLXHP151.0 10 P10:23:10.05 0.41.0M
VLXHP151.0 10 S10:23:29.46 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvic
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         10:22:44.79
  Latitude       36.0318 deg +/-   2 km
  Longitude       22.0927 deg +/-   2 km
  Depth           11 km  +/-  7 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       254 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.33 +/- 0.28  4      
  M     2.33      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KTHA HL  0.8 74 P    10:23:00.16 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.8 74 S    10:23:12.33 -0.1 M 1.0 KTHA 
  ANKY HL  1.0 100 P    10:23:03.45  0.1 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.0 100 S    10:23:17.87 -0.1 M 1.0 ANKY 
  ITM  HL  1.2 353 P    10:23:05.44 -0.6 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.2 353 S    10:23:22.71 -0.1 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  1.4 10 P    10:23:10.05  0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.4 10 S    10:23:29.46  0.2 M 1.0 VLX 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KTHA HL  0.8 74 MLv   2.23 -0.10  0.302113   
  ANKY HL  1.0 100 MLv   2.40 0.07  0.352137   
  ITM  HL  1.2 353 MLv   2.74 0.41  0.621645   
  VLX  HP  1.4 10 MLv   1.97 -0.36  0.0825192