Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 09:59:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5121° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.4538° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 93.7 χμ ΒΒΑ της Σάμου
115.9 χμ Α της Χίου
330.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KRL1HI103.1220 P10:00:03.71 -0.41.0M
KRL1HI103.1220 S10:00:17.51 0.41.0M
CHOSHT123.0264 P10:00:06.89 0.11.0M
CHOSHT123.0264 S10:00:21.87 0.01.0M
PRKHL131.3309 P10:00:08.07 0.31.0M
PRKHL131.3309 S10:00:23.92 0.21.0M
LIAHL249.2309 P10:00:22.97 0.41.0M
LIAHL249.2309 S10:00:50.25 -0.21.0M
ARGHL262.3167 P10:00:24.60 0.51.0M
ARGHL262.3167 S10:00:52.90 -0.41.0M
SMTHHL273.3323 P10:00:25.72 0.21.0M
SMTHHL273.3323 S10:00:55.76 0.01.0M
KARPHL330.7185 P10:00:32.73 0.11.0M
KARPHL330.7185 S10:01:07.83 -0.61.0M
RDOHL335.5331 P10:00:33.46 0.21.0M
RDOHL335.5331 S10:01:08.90 -0.71.0M
NVRHL439.4317 P10:00:46.70 0.61.0M
NVRHL439.4317 S10:01:32.02 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvhi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         09:59:46.58 +/-  0.4 s
  Latitude       38.5121 deg +/-   2 km
  Longitude       27.4538 deg +/-   4 km
  Depth           20 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.39 s
  Azimuthal gap       195 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.47 +/- 0.26  8      
  M     3.47      8 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KRL1 HI  0.9 220 P    10:00:03.71 -0.4 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  0.9 220 S    10:00:17.51  0.4 M 1.0 KRL1 
  CHOS HT  1.1 264 P    10:00:06.89  0.1 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.1 264 S    10:00:21.87  0.0 M 1.0 CHOS 
  PRK  HL  1.2 309 P    10:00:08.07  0.3 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 309 S    10:00:23.92  0.2 M 1.0 PRK 
  LIA  HL  2.2 309 P    10:00:22.97  0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.2 309 S    10:00:50.25 -0.2 M 1.0 LIA 
  ARG  HL  2.4 167 P    10:00:24.60  0.5 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.4 167 S    10:00:52.90 -0.4 M 1.0 ARG 
  SMTH HL  2.5 323 P    10:00:25.72  0.2 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.5 323 S    10:00:55.76 -0.0 M 1.0 SMTH 
  KARP HL  3.0 185 P    10:00:32.73  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  3.0 185 S    10:01:07.83 -0.6 M 1.0 KARP 
  RDO  HL  3.0 331 P    10:00:33.46  0.2 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  3.0 331 S    10:01:08.90 -0.7 M 1.0 RDO 
  NVR  HL  4.0 317 P    10:00:46.70  0.6 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  4.0 317 S    10:01:32.02 -0.7 M 1.0 NVR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KRL1 HI  0.9 220 MLv   3.81 0.34  9.89192   
  CHOS HT  1.1 264 MLv   3.43 -0.04  3.27027   
  PRK  HL  1.2 309 MLv   3.83 0.36   7.5499   
  LIA  HL  2.2 309 MLv   3.02 -0.45  0.599224   
  ARG  HL  2.4 167 MLv   4.01 0.54  2.51146   
  SMTH HL  2.5 323 MLv   3.33 -0.14  0.299685   
  KARP HL  3.0 185 MLv   3.51 0.04  0.473541   
  RDO  HL  3.0 331 MLv   3.50 0.03  0.225791   
  NVR  HL  4.0 317 MLv   3.33 -0.14  0.0654136