Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 06:56:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.0372° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2052° Α
 Εστιακό Βάθος
1 χμ
 Αρ. αφίξεων
51
 Επίκεντρο 50.4 χμ ΔΒΔ της Μεθώνης
75.0 χμ ΝΝΔ του Πύργου
246.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYL1HI45.6107 P06:56:45.64 0.11.0M
PYL1HI45.6107 S06:56:52.13 0.01.0M
PYLHP50.2108 P06:56:46.11 -0.21.0M
PYLHP50.2108 S06:56:53.36 -0.21.0M
ITMHL65.8 76 P06:56:48.64 -0.21.0M
ITMHL65.8 76 S06:56:57.75 -0.31.0M
VALYHP70.5 78 P06:56:49.20 -0.41.0M
VALYHP70.5 78 S06:56:59.26 -0.11.0M
LTHKHP81.5336 P06:56:51.42 0.11.0M
LTHKHP81.5336 S06:57:01.93 -0.51.0M
ORTHHL101.0333 P06:56:54.35 -0.21.0M
ORTHHL101.0333 S06:57:07.42 -0.71.0M
DROHP111.1 24 P06:56:56.22 0.11.0M
DROHP111.1 24 S06:57:10.76 -0.11.0M
RLSHL115.6 11 P06:56:56.94 0.11.0M
RLSHL115.6 11 S06:57:11.93 -0.11.0M
VLXHP110.4 70 P06:56:56.32 0.11.0M
VLXHP110.4 70 S06:57:10.73 -0.21.0M
RTZLHT121.7342 P06:56:57.70 -0.11.0M
RTZLHT121.7342 S06:57:13.51 -0.31.0M
AXSHP129.8 7 P06:56:59.15 0.11.0M
AXSHP129.8 7 S06:57:15.24 -0.81.0M
VLSHL137.9337 P06:56:59.95 -0.41.0M
VLSHL137.9337 S06:57:18.04 -0.31.0M
GURHP141.6 45 P06:57:00.81 -0.31.0M
GURHP141.6 45 S06:57:19.68 0.11.0M
KLVHL139.5 37 P06:57:00.42 -0.31.0M
KLVHL139.5 37 S06:57:19.08 0.21.0M
AGRPCL157.8 17 P06:57:03.65 0.31.0M
AGRPCL157.8 17 S06:57:24.33 0.71.0M
DMLNHT152.3331 P06:57:02.56 0.01.0M
DMLNHT152.3331 S06:57:22.64 0.41.0M
PLEVHP153.9 7 P06:57:03.15 0.41.0M
PLEVHP153.9 7 S06:57:23.20 0.61.0M
VLIHL158.9103 P06:57:04.35 0.71.0M
VLIHL158.9103 S06:57:24.52 0.41.0M
EFPHP166.4 22 P06:57:04.91 0.21.0M
EFPHP166.4 22 S06:57:26.68 0.71.0M
FSKHP167.9340 P06:57:04.68 -0.31.0M
FSKHP167.9340 S06:57:26.99 0.61.0M
KALEHA171.5 29 P06:57:05.50 -0.11.0M
KALEHA171.5 29 S06:57:27.19 -0.31.0M
MG00CL166.5 23 P06:57:05.24 0.51.0M
MG00CL166.5 23 S06:57:26.40 0.41.0M
EVGIHT182.6345 P06:57:06.95 -0.11.0M
EVGIHT182.6345 S06:57:29.81 -0.21.0M
PVOHP177.9 9 P06:57:07.10 0.71.0M
KTHAHL187.0118 P06:57:07.54 -0.11.0M
KTHAHL187.0118 S06:57:31.27 0.11.0M
LTKHP190.1 55 P06:57:08.40 0.31.0M
LTKHP190.1 55 S06:57:31.68 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvbh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         06:56:36.74
  Latitude       37.0372 deg +/-   1 km
  Longitude       21.2052 deg +/-   1 km
  Depth            1 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       214 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.90 +/- 0.14 20      
  M     2.90      20 preferred 

51 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL1 HI  0.4 107 P    06:56:45.64  0.1 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.4 107 S    06:56:52.13 -0.0 M 1.0 PYL1 
  PYL  HP  0.5 108 P    06:56:46.11 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.5 108 S    06:56:53.36 -0.2 M 1.0 PYL 
  ITM  HL  0.6 76 P    06:56:48.64 -0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.6 76 S    06:56:57.75 -0.3 M 1.0 ITM 
  VALY HP  0.6 78 P    06:56:49.20 -0.4 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.6 78 S    06:56:59.26 -0.1 M 1.0 VALY 
  LTHK HP  0.7 336 P    06:56:51.42  0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.7 336 S    06:57:01.93 -0.5 M 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.9 333 P    06:56:54.35 -0.2 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.9 333 S    06:57:07.42 -0.7 M 1.0 ORTH 
  VLX  HP  1.0 70 P    06:56:56.32  0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.0 70 S    06:57:10.73 -0.2 M 1.0 VLX 
  DRO  HP  1.0 24 P    06:56:56.22  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.0 24 S    06:57:10.76 -0.1 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  1.0 11 P    06:56:56.94  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.0 11 S    06:57:11.93 -0.1 M 1.0 RLS 
  RTZL HT  1.1 342 P    06:56:57.70 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  1.1 342 S    06:57:13.51 -0.3 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  1.2  7 P    06:56:59.15  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.2  7 S    06:57:15.24 -0.8 M 1.0 AXS 
  VLS  HL  1.2 337 P    06:56:59.95 -0.4 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.2 337 S    06:57:18.04 -0.3 M 1.0 VLS 
  KLV  HL  1.3 37 P    06:57:00.42 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.3 37 S    06:57:19.08  0.2 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.3 45 P    06:57:00.81 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 45 S    06:57:19.68  0.1 M 1.0 GUR 
  DMLN HT  1.4 331 P    06:57:02.56 -0.0 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  1.4 331 S    06:57:22.64  0.4 M 1.0 DMLN 
  PLEV HP  1.4  7 P    06:57:03.15  0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.4  7 S    06:57:23.20  0.6 M 1.0 PLEV 
  AGRP CL  1.4 17 P    06:57:03.65  0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.4 17 S    06:57:24.33  0.7 M 1.0 AGRP 
  VLI  HL  1.4 103 P    06:57:04.35  0.7 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.4 103 S    06:57:24.52  0.4 M 1.0 VLI 
  EFP  HP  1.5 22 P    06:57:04.91  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.5 22 S    06:57:26.68  0.7 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  1.5 23 P    06:57:05.24  0.5 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.5 23 S    06:57:26.40  0.4 M 1.0 MG00 
  FSK  HP  1.5 340 P    06:57:04.68 -0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.5 340 S    06:57:26.99  0.6 M 1.0 FSK 
  KALE HA  1.5 29 P    06:57:05.50 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.5 29 S    06:57:27.19 -0.3 M 1.0 KALE 
  PVO  HP  1.6  9 P    06:57:07.10  0.7 M 1.0 PVO 
  EVGI HT  1.6 345 P    06:57:06.95 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.6 345 S    06:57:29.81 -0.2 M 1.0 EVGI 
  KTHA HL  1.7 118 P    06:57:07.54 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.7 118 S    06:57:31.27  0.1 M 1.0 KTHA 
  LTK  HP  1.7 55 P    06:57:08.40  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.7 55 S    06:57:31.68 -0.2 M 1.0 LTK 

26 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL1 HI  0.4 107 MLv   2.58 -0.32  2.16512   
  PYL  HP  0.5 108 MLv   4.08 1.18  1.62918   
  ITM  HL  0.6 76 MLv   3.13 0.23  3.13915   
  VALY HP  0.6 78 MLv   2.90 0.00  1.75966   
  LTHK HP  0.7 336 MLv   3.29 0.39  3.78696   
  ORTH HL  0.9 333 MLv   3.11 0.22  2.03527   
  VLX  HP  1.0 70 MLv   2.71 -0.19  0.719376   
  DRO  HP  1.0 24 MLv   3.15 0.25  4.11957   
  RLS  HL  1.0 11 MLv   2.85 -0.05  0.928164   
  RTZL HT  1.1 342 MLv   2.83 -0.07  0.829419   
  AXS  HP  1.2  7 MLv   2.66 -0.24  0.512783   
  VLS  HL  1.2 337 MLv   2.87 -0.03  0.754891   
  KLV  HL  1.3 37 MLv   3.10 0.20  0.953147   
  GUR  HP  1.3 45 MLv   3.17 0.28  1.46367   
  DMLN HT  1.4 331 MLv   3.06 0.17  1.37885   
  PLEV HP  1.4  7 MLv   2.65 -0.25  0.379643   
  AGRP CL  1.4 17 MLv   2.83 -0.07  0.548904   
  VLI  HL  1.4 103 MLv   2.85 -0.04  0.737443   
  EFP  HP  1.5 22 MLv   2.81 -0.09  0.474748   
  MG00 CL  1.5 23 MLv   2.95 0.05  0.840554   
  FSK  HP  1.5 340 MLv   2.69 -0.21  0.356323   
  KALE HA  1.5 29 MLv   2.95 0.06  0.62507   
  PVO  HP  1.6  9 MLv   2.89 -0.01  0.501902   
  EVGI HT  1.6 345 MLv   2.82 -0.08  0.405435   
  KTHA HL  1.7 118 MLv   2.80 -0.10  0.368171   
  LTK  HP  1.7 55 MLv   2.32 -0.58  0.446381