Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 06:04:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6545° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8312° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 14.6 χμ Δ της Αταλάντης
24.7 χμ Β της Λειβαδιάς
108.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LKRHL14.6 92 P06:04:31.96 0.11.0M
LKRHL14.6 92 S06:04:34.66 0.01.0M
ATALHA17.0 76 P06:04:32.43 0.21.0M
ATALHA17.0 76 S06:04:35.16 -0.11.0M
AXARHA19.4310 P06:04:32.38 -0.21.0M
AXARHA19.4310 S06:04:35.98 0.11.0M
DLFAHL35.1236 P06:04:34.79 -0.11.0M
DLFAHL35.1236 S06:04:39.82 -0.11.0M
KALEHA66.9244 P06:04:40.03 0.11.0M
KALEHA66.9244 S06:04:48.96 0.11.0M
ANXHP79.4265 P06:04:41.78 -0.11.0M
ANXHP79.4265 S06:04:52.40 0.11.0M
PYRGCL75.9249 P06:04:40.98 -0.31.0M
PYRGCL75.9249 S06:04:51.57 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020muzp
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         06:04:28.19
  Latitude       38.6545 deg +/-   1 km
  Longitude       22.8312 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       144 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.44 +/- 0.22  7      
  M     1.44      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LKR  HL  0.1 92 P    06:04:31.96  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.1 92 S    06:04:34.66 -0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.2 76 P    06:04:32.43  0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.2 76 S    06:04:35.16 -0.1 M 1.0 ATAL 
  AXAR HA  0.2 310 P    06:04:32.38 -0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.2 310 S    06:04:35.98  0.1 M 1.0 AXAR 
  DLFA HL  0.3 236 P    06:04:34.79 -0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.3 236 S    06:04:39.82 -0.1 M 1.0 DLFA 
  KALE HA  0.6 244 P    06:04:40.03  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.6 244 S    06:04:48.96  0.1 M 1.0 KALE 
  PYRG CL  0.7 249 P    06:04:40.98 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.7 249 S    06:04:51.57  0.3 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.7 265 P    06:04:41.78 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 265 S    06:04:52.40  0.1 M 1.0 ANX 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LKR  HL  0.1 92 MLv   1.72 0.27  0.959184   
  ATAL HA  0.2 76 MLv   1.20 -0.24  0.476746   
  AXAR HA  0.2 310 MLv   0.92 -0.53  0.850732   
  DLFA HL  0.3 236 MLv   1.67 0.22  0.487637   
  KALE HA  0.6 244 MLv   1.48 0.04  0.0701535   
  PYRG CL  0.7 249 MLv   1.62 0.18  0.0549472   
  ANX  HP  0.7 265 MLv   1.28 -0.16  0.0383158