Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 04:23:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.4
 Γεωγρ. Πλάτος
40.5053° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4642° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 56.5 χμ ΒΒΔ της Κόνιτσας
67.9 χμ Δ της Καστοριάς
397.3 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NESTHT50.5101 P04:23:16.40 0.21.0M
NESTHT50.5101 S04:23:22.84 -0.31.0M
LMS2HI67.9 57 P04:23:18.83 -0.21.0M
PENTHL66.7121 P04:23:18.66 -0.21.0M
PENTHL66.7121 S04:23:27.68 -0.11.0M
JANHL99.9161 P04:23:24.07 0.01.0M
JANHL99.9161 S04:23:37.05 0.01.0M
KEKHL104.9213 P04:23:24.14 -0.71.0M
KEKHL104.9213 S04:23:38.27 -0.11.0M
IGTHT108.9186 P04:23:25.82 0.31.0M
IGTHT108.9186 S04:23:39.52 0.01.0M
TIRMN106.4332 P04:23:25.28 0.21.0M
TIRMN106.4332 S04:23:38.79 -0.11.0M
PRMDHP121.1154 P04:23:27.73 0.21.0M
PRMDHP121.1154 S04:23:43.22 0.11.0M
THLHL168.4128 P04:23:35.10 0.41.0M
THLHL168.4128 S04:23:56.23 0.51.0M
LITHT177.5105 P04:23:36.52 0.51.0M
LITHT177.5105 S04:23:58.32 0.31.0M
DRAGHT202.8177 P04:23:39.46 0.41.0M
DRAGHT202.8177 S04:24:03.74 0.21.0M
NYDRHT200.2174 P04:23:39.41 0.71.0M
NYDRHT200.2174 S04:24:03.02 0.21.0M
EVGIHT210.2175 P04:23:40.36 0.31.0M
EVGIHT210.2175 S04:24:05.34 0.21.0M
FSKHP227.7178 P04:23:42.03 -0.21.0M
FSKHP227.7178 S04:24:09.18 0.11.0M
SOHHT246.4 82 P04:23:44.86 0.01.0M
SOHHT246.4 82 S04:24:13.53 -0.11.0M
PLGHL252.6 93 P04:23:45.58 -0.11.0M
PLGHL252.6 93 S04:24:15.12 0.11.0M
VLSHL259.1178 P04:23:45.81 -0.51.0M
VLSHL259.1178 S04:24:15.65 -0.61.0M
AXSHP268.5163 P04:23:48.39 0.91.0M
AXSHP268.5163 S04:24:17.93 -0.31.0M
RTZLHT271.4174 P04:23:47.68 -0.21.0M
RTZLHT271.4174 S04:24:19.03 0.11.0M
SRSHT271.0 76 P04:23:47.81 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020muwg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         04:23:07.01
  Latitude       40.5053 deg +/-   0 km
  Longitude       20.4642 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       119 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.36 +/- 0.09 16      
  M     3.36      16 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEST HT  0.5 101 P    04:23:16.40  0.2 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.5 101 S    04:23:22.84 -0.3 M 1.0 NEST 
  PENT HL  0.6 121 P    04:23:18.66 -0.2 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.6 121 S    04:23:27.68 -0.1 M 1.0 PENT 
  LMS2 HI  0.6 57 P    04:23:18.83 -0.2 M 1.0 LMS2 
  JAN  HL  0.9 161 P    04:23:24.07 -0.0 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.9 161 S    04:23:37.05 -0.0 M 1.0 JAN 
  KEK  HL  0.9 213 P    04:23:24.14 -0.7 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.9 213 S    04:23:38.27 -0.1 M 1.0 KEK 
  TIR  MN  1.0 332 P    04:23:25.28  0.2 M 1.0 TIR 
  TIR  MN  1.0 332 S    04:23:38.79 -0.1 M 1.0 TIR 
  IGT  HT  1.0 186 P    04:23:25.82  0.3 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  1.0 186 S    04:23:39.52  0.0 M 1.0 IGT 
  PRMD HP  1.1 154 P    04:23:27.73  0.2 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  1.1 154 S    04:23:43.22  0.1 M 1.0 PRMD 
  THL  HL  1.5 128 P    04:23:35.10  0.4 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.5 128 S    04:23:56.23  0.5 M 1.0 THL 
  LIT  HT  1.6 105 P    04:23:36.52  0.5 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.6 105 S    04:23:58.32  0.3 M 1.0 LIT 
  NYDR HT  1.8 174 P    04:23:39.41  0.7 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.8 174 S    04:24:03.02  0.2 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  1.8 177 P    04:23:39.46  0.4 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.8 177 S    04:24:03.74  0.2 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  1.9 175 P    04:23:40.36  0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.9 175 S    04:24:05.34  0.2 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  2.0 178 P    04:23:42.03 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  2.0 178 S    04:24:09.18  0.1 M 1.0 FSK 
  SOH  HT  2.2 82 P    04:23:44.86  0.0 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  2.2 82 S    04:24:13.53 -0.1 M 1.0 SOH 
  PLG  HL  2.3 93 P    04:23:45.58 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  2.3 93 S    04:24:15.12  0.1 M 1.0 PLG 
  VLS  HL  2.3 178 P    04:23:45.81 -0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  2.3 178 S    04:24:15.65 -0.6 M 1.0 VLS 
  AXS  HP  2.4 163 P    04:23:48.39  0.9 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  2.4 163 S    04:24:17.93 -0.3 M 1.0 AXS 
  RTZL HT  2.4 174 P    04:23:47.68 -0.2 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  2.4 174 S    04:24:19.03  0.1 M 1.0 RTZL 
  SRS  HT  2.5 76 P    04:23:47.81 -0.3 M 1.0 SRS 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEST HT  0.5 101 MLv   3.46 0.10  12.6809   
  PENT HL  0.6 121 MLv   3.43 0.07  4.90282   
  LMS2 HI  0.6 57 MLv   3.47 0.10  6.74481   
  JAN  HL  0.9 161 MLv   3.17 -0.19  3.12505   
  KEK  HL  0.9 213 MLv   3.38 0.01  6.84954   
  TIR  MN  1.0 332 MLv   3.34 -0.03  3.19844   
  IGT  HT  1.0 186 MLv   3.36 -0.00   3.3098   
  PRMD HP  1.1 154 MLv   3.39 0.03  3.07176   
  THL  HL  1.5 128 MLv   3.41 0.04  1.11098   
  LIT  HT  1.6 105 MLv   3.64 0.27  2.05475   
  NYDR HT  1.8 174 MLv   3.36 -0.01  0.827089   
  DRAG HT  1.8 177 MLv   4.55 1.19  1.14327   
  EVGI HT  1.9 175 MLv   3.17 -0.19  0.663779   
  FSK  HP  2.0 178 MLv   3.30 -0.07  0.725518   
  SOH  HT  2.2 82 MLv   3.44 0.07  0.810413   
  PLG  HL  2.3 93 MLv   3.52 0.16  0.909774   
  VLS  HL  2.3 178 MLv   3.37 0.01  0.600979   
  AXS  HP  2.4 163 MLv   2.99 -0.37  0.224442   
  RTZL HT  2.4 174 MLv   3.23 -0.13  0.378647   
  SRS  HT  2.5 76 MLv   3.17 -0.20  0.229064