Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 03:50:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.8504° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.8455° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 142.3 χμ ΑΝΑ της Μυτιλήνης
143.2 χμ ΒΒΑ της Σάμου
371.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL143.4288 P03:50:34.69 0.61.0M
PRKHL143.4288 S03:50:51.31 0.11.0M
KRL1HI153.8221 P03:50:35.57 0.21.0M
KRL1HI153.8221 S03:50:53.97 0.41.0M
CHOSHT164.2252 P03:50:36.25 -0.51.0M
CHOSHT164.2252 S03:50:55.84 -0.21.0M
KLNAHL224.0200 P03:50:43.77 -0.41.0M
KLNAHL224.0200 S03:51:09.21 -0.21.0M
LIAHL256.9298 P03:50:48.24 0.01.0M
LIAHL256.9298 S03:51:16.93 0.11.0M
LMN1HI265.3296 P03:50:49.09 -0.21.0M
RODBHL269.3173 P03:50:50.34 0.61.0M
ARGHL294.2175 P03:50:52.17 -0.61.0M
ARGHL294.2175 S03:51:25.18 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020muvd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         03:50:11.38 +/-  1.1 s
  Latitude       38.8504 deg +/-   4 km
  Longitude       27.8455 deg +/-   5 km
  Depth           21 km  +/-  10 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       235 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.03 +/- 0.36  6      
  M     3.03      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.3 288 P    03:50:34.69  0.6 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.3 288 S    03:50:51.31  0.1 M 1.0 PRK 
  KRL1 HI  1.4 221 P    03:50:35.57  0.2 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  1.4 221 S    03:50:53.97  0.4 M 1.0 KRL1 
  CHOS HT  1.5 252 P    03:50:36.25 -0.5 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.5 252 S    03:50:55.84 -0.2 M 1.0 CHOS 
  KLNA HL  2.0 200 P    03:50:43.77 -0.4 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  2.0 200 S    03:51:09.21 -0.2 M 1.0 KLNA 
  LIA  HL  2.3 298 P    03:50:48.24 -0.0 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.3 298 S    03:51:16.93  0.1 M 1.0 LIA 
  LMN1 HI  2.4 296 P    03:50:49.09 -0.2 M 1.0 LMN1 
  RODB HL  2.4 173 P    03:50:50.34  0.6 M 1.0 RODB 
  ARG  HL  2.6 175 P    03:50:52.17 -0.6 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.6 175 S    03:51:25.18  0.2 M 1.0 ARG 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.3 288 MLv   2.99 -0.05  0.936645   
  KRL1 HI  1.4 221 MLv   3.12 0.09  1.12583   
  CHOS HT  1.5 252 MLv   2.49 -0.54  0.234294   
  KLNA HL  2.0 200 MLv   3.10 0.06  0.477283   
  LIA  HL  2.3 298 MLv   2.27 -0.77  0.0960002   
  LMN1 HI  2.4 296 MLv   3.61 0.57  0.961153   
  RODB HL  2.4 173 MLv   3.93 0.90  1.94341   
  ARG  HL  2.6 175 MLv   2.90 -0.14  0.134327