Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 02:24:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6358° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8243° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 15.3 χμ Δ της Αταλάντης
22.7 χμ Β της Λειβαδιάς
107.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LKRHL15.2 84 P02:24:52.31 0.01.0M
LKRHL15.2 84 S02:24:54.90 0.01.0M
ATALHA18.2 70 P02:24:52.76 0.01.0M
ATALHA18.2 70 S02:24:55.63 -0.11.0M
AXARHA20.4315 P02:24:53.04 -0.11.0M
AXARHA20.4315 S02:24:56.24 -0.11.0M
LAM2HI45.1311 P02:24:56.95 -0.11.0M
LAM2HI45.1311 S02:25:03.27 0.11.0M
SERGHP71.2250 P02:25:01.44 0.21.0M
SERGHP71.2250 S02:25:10.51 -0.11.0M
VILLHA67.5141 P02:25:00.84 0.21.0M
VILLHA67.5141 S02:25:09.49 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020musi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         02:24:48.88
  Latitude       38.6358 deg +/-   1 km
  Longitude       22.8243 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.87 +/- 0.50  6      
  M     0.87      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LKR  HL  0.1 84 P    02:24:52.31  0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.1 84 S    02:24:54.90  0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.2 70 P    02:24:52.76  0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.2 70 S    02:24:55.63 -0.1 M 1.0 ATAL 
  AXAR HA  0.2 315 P    02:24:53.04 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.2 315 S    02:24:56.24 -0.1 M 1.0 AXAR 
  LAM2 HI  0.4 311 P    02:24:56.95 -0.1 M 1.0 LAM2 
  LAM2 HI  0.4 311 S    02:25:03.27  0.1 M 1.0 LAM2 
  VILL HA  0.6 141 P    02:25:00.84  0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.6 141 S    02:25:09.49 -0.1 M 1.0 VILL 
  SERG HP  0.6 250 P    02:25:01.44  0.2 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.6 250 S    02:25:10.51 -0.1 M 1.0 SERG 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LKR  HL  0.1 84 MLv   0.74 -0.13  0.0975894   
  ATAL HA  0.2 70 MLv   0.17 -0.70  0.0412048   
  AXAR HA  0.2 315 MLv   0.38 -0.49  0.235175   
  LAM2 HI  0.4 311 MLv   2.07 1.20  0.700647   
  VILL HA  0.6 141 MLv   1.12 0.26  0.0307118   
  SERG HP  0.6 250 MLv   1.10 0.23  0.0278971