Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 01:12:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5613° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9075° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 25.6 χμ Ν της Ζακύνθου
49.2 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
252.8 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ORTHHL37.2330 P01:12:27.64 -0.61.0M
ORTHHL37.2330 S01:12:33.34 -0.11.0M
RTZLHT58.5348 P01:12:31.51 -0.11.0M
RTZLHT58.5348 S01:12:39.73 0.41.0M
AXSHP81.7 30 P01:12:35.53 0.31.0M
AXSHP81.7 30 S01:12:45.59 -0.31.0M
FSKHP104.3343 P01:12:38.64 -0.21.0M
FSKHP104.3343 S01:12:52.42 0.31.0M
PYLHP104.6135 P01:12:39.35 0.41.0M
PYLHP104.6135 S01:12:51.95 -0.41.0M
EVGIHT119.9349 P01:12:40.88 -0.41.0M
KLVHL121.7 64 P01:12:42.07 0.41.0M
KLVHL121.7 64 S01:12:56.99 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mupy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         01:12:21.30
  Latitude       37.5613 deg +/-   1 km
  Longitude       20.9075 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       195 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.49 +/- 0.37  7      
  M     1.49      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ORTH HL  0.3 330 P    01:12:27.64 -0.6 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.3 330 S    01:12:33.34 -0.1 M 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.5 348 P    01:12:31.51 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 348 S    01:12:39.73  0.4 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  0.7 30 P    01:12:35.53  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 30 S    01:12:45.59 -0.3 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.9 343 P    01:12:38.64 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.9 343 S    01:12:52.42  0.3 M 1.0 FSK 
  PYL  HP  0.9 135 P    01:12:39.35  0.4 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.9 135 S    01:12:51.95 -0.4 M 1.0 PYL 
  EVGI HT  1.1 349 P    01:12:40.88 -0.4 M 1.0 EVGI 
  KLV  HL  1.1 64 P    01:12:42.07  0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 64 S    01:12:56.99 -0.2 M 1.0 KLV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ORTH HL  0.3 330 MLv   1.08 -0.42  0.111919   
  RTZL HT  0.5 348 MLv   1.33 -0.16  0.0589576   
  AXS  HP  0.7 30 MLv   1.22 -0.28  0.0322794   
  FSK  HP  0.9 343 MLv   1.75 0.25  0.0840262   
  PYL  HP  0.9 135 MLv   3.25 1.75  0.0820919   
  EVGI HT  1.1 349 MLv   1.52 0.02  0.0413244   
  KLV  HL  1.1 64 MLv   1.50 0.00  0.0294655