Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 00:53:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
40.5233° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.6958° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 27.4 χμ ΒΑ του Πολύγυρου
55.9 χμ ΔΒΔ των Καρυών
282.5 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PLGHL27.2232 P00:53:30.14 0.11.0M
PLGHL27.2232 S00:53:33.96 -0.11.0M
OURHT32.1131 P00:53:30.75 0.01.0M
OURHT32.1131 S00:53:35.40 0.11.0M
SOHHT43.8319 P00:53:32.75 0.11.0M
SOHHT43.8319 S00:53:38.35 -0.41.0M
PAIGHT65.3181 P00:53:36.24 0.21.0M
PAIGHT65.3181 S00:53:44.47 -0.11.0M
SRSHT65.8353 P00:53:36.26 0.21.0M
SRSHT65.8353 S00:53:44.67 -0.11.0M
THASHT87.0 84 P00:53:39.40 -0.11.0M
KNTHT97.7316 P00:53:40.96 -0.21.0M
KNTHT97.7316 S00:53:54.01 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mupi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         00:53:24.67
  Latitude       40.5233 deg +/-   0 km
  Longitude       23.6958 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       91 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.97 +/- 0.20  7      
  M     0.97      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PLG  HL  0.2 232 P    00:53:30.14  0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.2 232 S    00:53:33.96 -0.1 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.3 131 P    00:53:30.75  0.0 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.3 131 S    00:53:35.40  0.1 M 1.0 OUR 
  SOH  HT  0.4 319 P    00:53:32.75  0.1 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.4 319 S    00:53:38.35 -0.4 M 1.0 SOH 
  PAIG HT  0.6 181 P    00:53:36.24  0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.6 181 S    00:53:44.47 -0.1 M 1.0 PAIG 
  SRS  HT  0.6 353 P    00:53:36.26  0.2 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.6 353 S    00:53:44.67 -0.1 M 1.0 SRS 
  THAS HT  0.8 84 P    00:53:39.40 -0.1 M 1.0 THAS 
  KNT  HT  0.9 316 P    00:53:40.96 -0.2 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  0.9 316 S    00:53:54.01  0.3 M 1.0 KNT 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PLG  HL  0.2 232 MLv   0.82 -0.15  0.109794   
  OUR  HT  0.3 131 MLv   0.69 -0.28  0.0617262   
  SOH  HT  0.4 319 MLv   0.99 0.02  0.0619271   
  PAIG HT  0.6 181 MLv   0.72 -0.25  0.00969548   
  SRS  HT  0.6 353 MLv   1.24 0.27  0.0289435   
  THAS HT  0.8 84 MLv   1.18 0.21  0.027598   
  KNT  HT  0.9 316 MLv   1.15 0.18  0.0228699