Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-06-30 23:59:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.4555° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.7325° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 44.1 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου
145.9 χμ Α του Ηρακλείου
387.9 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KARPHL40.1 75 P23:59:38.50 0.01.0M
KARPHL40.1 75 S23:59:43.95 -0.31.0M
ZKRHL60.2231 P23:59:41.78 0.01.0M
ZKRHL60.2231 S23:59:49.99 0.01.0M
NPSHL104.0258 P23:59:49.12 0.21.0M
NPSHL104.0258 S00:00:02.67 0.11.0M
ARGHL150.9 56 P23:59:56.21 0.01.0M
ARGHL150.9 56 S00:00:15.64 0.31.0M
SNT5HA160.0311 P23:59:57.59 0.01.0M
SNT5HA160.0311 S00:00:17.47 -0.31.0M
THERAHL152.0312 P23:59:55.51 -0.81.0M
THERAHL152.0312 S00:00:15.97 0.31.0M
IDIMN168.1264 P23:59:57.98 -1.01.0M
IDIMN168.1264 S00:00:20.02 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020muno
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-06-30
  Time         23:59:30.92
  Latitude       35.4555 deg +/-   1 km
  Longitude       26.7325 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       156 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.71 +/- 0.11  7      
  M     2.71      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KARP HL  0.4 75 P    23:59:38.50  0.0 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.4 75 S    23:59:43.95 -0.3 M 1.0 KARP 
  ZKR  HL  0.5 231 P    23:59:41.78  0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 231 S    23:59:49.99  0.0 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.9 258 P    23:59:49.12  0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.9 258 S    00:00:02.67  0.1 M 1.0 NPS 
  ARG  HL  1.4 56 P    23:59:56.21  0.0 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  1.4 56 S    00:00:15.64  0.3 M 1.0 ARG 
  THERA HL  1.4 312 P    23:59:55.51 -0.8 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.4 312 S    00:00:15.97  0.3 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.4 311 P    23:59:57.59  0.0 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 311 S    00:00:17.47 -0.3 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.5 264 P    23:59:57.98 -1.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.5 264 S    00:00:20.02 -0.2 M 1.0 IDI 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KARP HL  0.4 75 MLv   2.74 0.02  5.68338   
  ZKR  HL  0.5 231 MLv   2.88 0.17  1.90234   
  NPS  HL  0.9 258 MLv   2.65 -0.06  0.677716   
  ARG  HL  1.4 56 MLv   2.62 -0.09  0.368058   
  THERA HL  1.4 312 MLv   2.63 -0.09  0.369724   
  SNT5 HA  1.4 311 MLv   2.93 0.21  0.393932   
  IDI  MN  1.5 264 MLv   2.66 -0.06  0.329163