Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-06-30 19:18:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8093° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1285° Α
 Εστιακό Βάθος
25 χμ
 Αρ. αφίξεων
40
 Επίκεντρο 15.8 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
20.6 χμ Α της Ζακύνθου
229.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ORTHHL38.2277 P19:18:44.80 -0.21.0M
ORTHHL38.2277 S19:18:50.98 0.21.0M
AXSHP48.2 27 P19:18:45.86 -0.41.0M
AXSHP48.2 27 S19:18:52.61 -0.51.0M
RLSHL40.3 47 P19:18:45.06 -0.11.0M
RLSHL40.3 47 S19:18:51.05 -0.11.0M
RTZLHT43.1313 P19:18:45.26 -0.31.0M
RTZLHT43.1313 S19:18:51.56 -0.31.0M
DROHP53.5 73 P19:18:47.23 0.11.0M
DROHP53.5 73 S19:18:54.80 0.21.0M
PLEVHP71.4 20 P19:18:49.35 -0.41.0M
PLEVHP71.4 20 S19:18:59.08 -0.11.0M
VLSHL62.5311 P19:18:48.48 0.01.0M
VLSHL62.5311 S19:18:57.04 0.11.0M
DMLNHT81.6306 P19:18:51.84 0.51.0M
DMLNHT81.6306 S19:19:02.28 0.31.0M
AGRPCL83.4 39 P19:18:51.22 -0.41.0M
AGRPCL83.4 39 S19:19:02.72 0.31.0M
FSKHP87.6325 P19:18:51.94 -0.21.0M
FSKHP87.6325 S19:19:03.84 0.41.0M
KLVHL93.3 74 P19:18:53.11 -0.11.0M
KLVHL93.3 74 S19:19:06.04 0.81.0M
EFPHP96.6 45 P19:18:53.40 -0.21.0M
EFPHP96.6 45 S19:19:06.16 0.21.0M
MG00CL98.2 47 P19:18:53.71 -0.11.0M
MG00CL98.2 47 S19:19:06.61 0.31.0M
PVOHP96.3 21 P19:18:53.48 0.01.0M
PVOHP96.3 21 S19:19:05.77 0.01.0M
PYRGCL102.5 49 P19:18:54.33 -0.21.0M
PYRGCL102.5 49 S19:19:07.64 0.01.0M
ANXHP111.3 39 P19:18:55.76 -0.21.0M
ANXHP111.3 39 S19:19:09.60 -0.51.0M
DRAGHT108.6333 P19:18:54.99 -0.41.0M
DRAGHT108.6333 S19:19:09.39 0.21.0M
GURHP107.5 82 P19:18:55.90 0.51.0M
GURHP107.5 82 S19:19:09.87 0.81.0M
KALEHA109.6 54 P19:18:55.40 -0.21.0M
KALEHA109.6 54 S19:19:09.93 0.31.0M
AMPLHP124.0 3 P19:18:57.66 0.01.0M
AMPLHP124.0 3 S19:19:13.00 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mueg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-06-30
  Time         19:18:37.32
  Latitude       37.8093 deg +/-   1 km
  Longitude       21.1285 deg +/-   1 km
  Depth           25 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       194 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.89 +/- 0.10 16      
  M     1.89      16 preferred 

40 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ORTH HL  0.3 277 P    19:18:44.80 -0.2 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.3 277 S    19:18:50.98  0.2 M 1.0 ORTH 
  RLS  HL  0.4 47 P    19:18:45.06 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 47 S    19:18:51.05 -0.1 M 1.0 RLS 
  RTZL HT  0.4 313 P    19:18:45.26 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.4 313 S    19:18:51.56 -0.3 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  0.4 27 P    19:18:45.86 -0.4 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 27 S    19:18:52.61 -0.5 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.5 73 P    19:18:47.23  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 73 S    19:18:54.80  0.2 M 1.0 DRO 
  VLS  HL  0.6 311 P    19:18:48.48  0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 311 S    19:18:57.04  0.1 M 1.0 VLS 
  PLEV HP  0.6 20 P    19:18:49.35 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 20 S    19:18:59.08 -0.1 M 1.0 PLEV 
  DMLN HT  0.7 306 P    19:18:51.84  0.5 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.7 306 S    19:19:02.28  0.3 M 1.0 DMLN 
  AGRP CL  0.8 39 P    19:18:51.22 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 39 S    19:19:02.72  0.3 M 1.0 AGRP 
  FSK  HP  0.8 325 P    19:18:51.94 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 325 S    19:19:03.84  0.4 M 1.0 FSK 
  KLV  HL  0.8 74 P    19:18:53.11 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.8 74 S    19:19:06.04  0.8 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  0.9 21 P    19:18:53.48 -0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.9 21 S    19:19:05.77  0.0 M 1.0 PVO 
  EFP  HP  0.9 45 P    19:18:53.40 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.9 45 S    19:19:06.16  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.9 47 P    19:18:53.71 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.9 47 S    19:19:06.61  0.3 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.9 49 P    19:18:54.33 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.9 49 S    19:19:07.64  0.0 M 1.0 PYRG 
  GUR  HP  1.0 82 P    19:18:55.90  0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.0 82 S    19:19:09.87  0.8 M 1.0 GUR 
  DRAG HT  1.0 333 P    19:18:54.99 -0.4 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.0 333 S    19:19:09.39  0.2 M 1.0 DRAG 
  KALE HA  1.0 54 P    19:18:55.40 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.0 54 S    19:19:09.93  0.3 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.0 39 P    19:18:55.76 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 39 S    19:19:09.60 -0.5 M 1.0 ANX 
  AMPL HP  1.1  3 P    19:18:57.66  0.0 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.1  3 S    19:19:13.00 -0.1 M 1.0 AMPL 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ORTH HL  0.3 277 MLv   1.81 -0.08  0.563982   
  RLS  HL  0.4 47 MLv   1.75 -0.14  0.439526   
  RTZL HT  0.4 313 MLv   1.64 -0.25  0.290613   
  AXS  HP  0.4 27 MLv   1.67 -0.21  0.233753   
  DRO  HP  0.5 73 MLv   1.83 -0.06  0.519328   
  VLS  HL  0.6 311 MLv   2.26 0.37   0.4463   
  PLEV HP  0.6 20 MLv   1.79 -0.10  0.134409   
  DMLN HT  0.7 306 MLv   2.06 0.17  0.307688   
  AGRP CL  0.8 39 MLv   1.81 -0.08  0.122774   
  FSK  HP  0.8 325 MLv   1.73 -0.16  0.0983733   
  KLV  HL  0.8 74 MLv   1.89 -0.00  0.099879   
  PVO  HP  0.9 21 MLv   2.01 0.13  0.171339   
  EFP  HP  0.9 45 MLv   1.82 -0.07  0.108235   
  MG00 CL  0.9 47 MLv   1.99 0.11  0.205609   
  PYRG CL  0.9 49 MLv   1.88 -0.01  0.0740749   
  GUR  HP  1.0 82 MLv   2.10 0.22  0.185054   
  DRAG HT  1.0 333 MLv   3.35 1.47  0.213759   
  KALE HA  1.0 54 MLv   1.94 0.06  0.124431   
  ANX  HP  1.0 39 MLv   1.86 -0.02  0.10177   
  AMPL HP  1.1  3 MLv   1.96 0.07  0.109776