Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-06-30 17:42:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1160° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3978° Α
 Εστιακό Βάθος
34 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 35.6 χμ ΔΒΔ της Πρέβεζας
44.6 χμ ΝΝΑ της Ηγουμενίτσας
316.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IGTHT46.6353 P17:43:08.05 -0.11.0M
IGTHT46.6353 S17:43:15.41 0.11.0M
TSLKHT39.3145 P17:43:07.48 0.21.0M
TSLKHT39.3145 S17:43:14.10 0.41.0M
ART2HI51.5 86 P17:43:08.66 -0.21.0M
ART2HI51.5 86 S17:43:16.47 0.01.0M
DRAGHT50.4162 P17:43:08.49 -0.21.0M
DRAGHT50.4162 S17:43:16.25 0.01.0M
EVGIHT59.4158 P17:43:09.87 0.01.0M
EVGIHT59.4158 S17:43:18.23 -0.11.0M
NYDRHT51.8150 P17:43:08.68 -0.11.0M
NYDRHT51.8150 S17:43:16.40 -0.11.0M
AMPLHP73.7107 P17:43:11.76 -0.11.0M
AMPLHP73.7107 S17:43:21.82 0.01.0M
FSKHP74.4169 P17:43:11.69 -0.21.0M
FSKHP74.4169 S17:43:21.63 -0.21.0M
PRMDHP75.7 53 P17:43:12.32 0.21.0M
PRMDHP75.7 53 S17:43:22.39 0.01.0M
TETRHL79.7 71 P17:43:12.22 -0.51.0M
TETRHL79.7 71 S17:43:23.08 -0.31.0M
KEKHL84.1322 P17:43:13.23 0.11.0M
KEKHL84.1322 S17:43:24.03 -0.11.0M
VLSHL105.7171 P17:43:16.30 0.41.0M
VLSHL105.7171 S17:43:29.12 0.11.0M
PLEVHP117.4132 P17:43:17.42 0.01.0M
PLEVHP117.4132 S17:43:31.79 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mubd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-06-30
  Time         17:42:58.71
  Latitude       39.1160 deg +/-   0 km
  Longitude       20.3978 deg +/-   0 km
  Depth           34 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       151 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.03 +/- 0.21 11      
  M     2.03      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TSLK HT  0.4 145 P    17:43:07.48  0.2 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.4 145 S    17:43:14.10  0.4 M 1.0 TSLK 
  IGT  HT  0.4 353 P    17:43:08.05 -0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.4 353 S    17:43:15.41  0.1 M 1.0 IGT 
  DRAG HT  0.5 162 P    17:43:08.49 -0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.5 162 S    17:43:16.25  0.0 M 1.0 DRAG 
  ART2 HI  0.5 86 P    17:43:08.66 -0.2 M 1.0 ART2 
  ART2 HI  0.5 86 S    17:43:16.47 -0.0 M 1.0 ART2 
  NYDR HT  0.5 150 P    17:43:08.68 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.5 150 S    17:43:16.40 -0.1 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.5 158 P    17:43:09.87 -0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 158 S    17:43:18.23 -0.1 M 1.0 EVGI 
  AMPL HP  0.7 107 P    17:43:11.76 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.7 107 S    17:43:21.82  0.0 M 1.0 AMPL 
  FSK  HP  0.7 169 P    17:43:11.69 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 169 S    17:43:21.63 -0.2 M 1.0 FSK 
  PRMD HP  0.7 53 P    17:43:12.32  0.2 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.7 53 S    17:43:22.39  0.0 M 1.0 PRMD 
  TETR HL  0.7 71 P    17:43:12.22 -0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.7 71 S    17:43:23.08 -0.3 M 1.0 TETR 
  KEK  HL  0.8 322 P    17:43:13.23  0.1 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.8 322 S    17:43:24.03 -0.1 M 1.0 KEK 
  VLS  HL  1.0 171 P    17:43:16.30  0.4 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0 171 S    17:43:29.12  0.1 M 1.0 VLS 
  PLEV HP  1.1 132 P    17:43:17.42  0.0 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.1 132 S    17:43:31.79  0.2 M 1.0 PLEV 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TSLK HT  0.4 145 MLv   1.66 -0.37  0.375357   
  IGT  HT  0.4 353 MLv   2.21 0.18  0.874816   
  DRAG HT  0.5 162 MLv   3.32 1.29  0.597368   
  ART2 HI  0.5 86 MLv   2.05 0.02  0.462683   
  NYDR HT  0.5 150 MLv   1.90 -0.13  0.231759   
  EVGI HT  0.5 158 MLv   2.23 0.20  0.446074   
  AMPL HP  0.7 107 MLv   1.96 -0.07  0.194581   
  FSK  HP  0.7 169 MLv   2.17 0.14  0.31402   
  PRMD HP  0.7 53 MLv   2.35 0.32  0.466767   
  TETR HL  0.7 71 MLv   2.03 -0.00  0.213148   
  KEK  HL  0.8 322 MLv   1.53 -0.50  0.124068   
  VLS  HL  1.0 171 MLv   2.14 0.11  0.204472   
  PLEV HP  1.1 132 MLv   1.54 -0.49  0.0448263