Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 21:16:13 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0992° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.9413° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
37
 Επίκεντρο 146.1 χμ Α της Μυτιλήνης
171.2 χμ ΒΒΑ της Σάμου
386.4 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL145.4277 P21:16:37.23 -0.11.0M
PRKHL145.4277 S21:16:55.58 0.41.0M
CHOSHT182.1245 P21:16:41.58 -0.71.0M
CHOSHT182.1245 S21:17:04.11 -0.21.0M
KRL1HI180.5217 P21:16:42.46 0.41.0M
KRL1HI180.5217 S21:17:04.60 0.81.0M
SIGRHT180.3275 P21:16:41.34 -0.71.0M
SIGRHT180.3275 S21:17:04.47 0.61.0M
SMGHL182.5212 P21:16:42.25 -0.11.0M
SMGHL182.5212 S21:17:04.92 0.61.0M
ALNHT256.6321 P21:16:52.02 0.31.0M
ALNHT256.6321 S21:17:21.68 0.41.0M
LIAHL252.9291 P21:16:51.14 -0.31.0M
SMTHHL256.3307 P21:16:51.63 -0.21.0M
SMTHHL256.3307 S21:17:21.82 0.41.0M
SFL1HI270.9330 P21:16:54.30 0.71.0M
SFL1HI270.9330 S21:17:24.59 0.01.0M
RDOHL305.9319 P21:16:58.51 0.61.0M
ARGHL321.3177 P21:16:59.74 0.01.0M
ARGHL321.3177 S21:17:36.13 0.41.0M
THASHT322.0302 P21:16:59.31 -0.71.0M
KYMIHL336.6262 P21:17:01.32 -0.51.0M
KYMIHL336.6262 S21:17:38.83 -0.61.0M
AOS2HT353.5272 P21:17:03.37 -0.51.0M
KAVAHT360.0307 P21:17:04.56 -0.11.0M
OURHT365.4293 P21:17:05.05 -0.31.0M
OURHT365.4293 S21:17:45.41 -0.41.0M
KARPHL401.0190 P21:17:08.89 -0.71.0M
KARPHL401.0190 S21:17:53.44 0.01.0M
PLGHL409.7292 P21:17:10.81 0.01.0M
LITHT480.1285 P21:17:19.93 0.31.0M
KNTHT486.1300 P21:17:20.84 0.51.0M
VLIHL511.8241 P21:17:22.57 -0.91.0M
ANXHP524.3266 P21:17:25.48 0.41.0M
KLVHL516.8259 P21:17:23.86 -0.31.0M
PYRGCL519.3263 P21:17:24.38 -0.11.0M
TETRHL574.8275 P21:17:31.77 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brqr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         21:16:13.28 +/-  0.4 s
  Latitude       39.0992 deg +/-   2 km
  Longitude       27.9413 deg +/-   3 km
  Depth            6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       208 deg

3 Network magnitudes:
  mb    4.05      1      
  MLv    3.76 +/- 0.16 19      
  M     3.76      19 preferred 

37 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.3 277 P    21:16:37.23 -0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.3 277 S    21:16:55.58  0.4 M 1.0 PRK 
  KRL1 HI  1.6 217 P    21:16:42.46  0.4 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  1.6 217 S    21:17:04.60  0.8 M 1.0 KRL1 
  SIGR HT  1.6 275 P    21:16:41.34 -0.7 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.6 275 S    21:17:04.47  0.6 M 1.0 SIGR 
  SMG  HL  1.6 212 P    21:16:42.25 -0.1 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 212 S    21:17:04.92  0.6 M 1.0 SMG 
  CHOS HT  1.6 245 P    21:16:41.58 -0.7 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.6 245 S    21:17:04.11 -0.2 M 1.0 CHOS 
  LIA  HL  2.3 291 P    21:16:51.14 -0.3 M 1.0 LIA 
  ALN  HT  2.3 321 P    21:16:52.02  0.3 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.3 321 S    21:17:21.68  0.4 M 1.0 ALN 
  SMTH HL  2.3 307 P    21:16:51.63 -0.2 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.3 307 S    21:17:21.82  0.4 M 1.0 SMTH 
  SFL1 HI  2.4 330 P    21:16:54.30  0.7 M 1.0 SFL1 
  SFL1 HI  2.4 330 S    21:17:24.59 -0.0 M 1.0 SFL1 
  RDO  HL  2.8 319 P    21:16:58.51  0.6 M 1.0 RDO 
  ARG  HL  2.9 177 P    21:16:59.74 -0.0 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.9 177 S    21:17:36.13  0.4 M 1.0 ARG 
  THAS HT  2.9 302 P    21:16:59.31 -0.7 M 1.0 THAS 
  KYMI HL  3.0 262 P    21:17:01.32 -0.5 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  3.0 262 S    21:17:38.83 -0.6 M 1.0 KYMI 
  AOS2 HT  3.2 272 P    21:17:03.37 -0.5 M 1.0 AOS2 
  KAVA HT  3.2 307 P    21:17:04.56 -0.1 M 1.0 KAVA 
  OUR  HT  3.3 293 P    21:17:05.05 -0.3 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  3.3 293 S    21:17:45.41 -0.4 M 1.0 OUR 
  KARP HL  3.6 190 P    21:17:08.89 -0.7 M 1.0 KARP 
  KARP HL  3.6 190 S    21:17:53.44  0.0 M 1.0 KARP 
  PLG  HL  3.7 292 P    21:17:10.81 -0.0 M 1.0 PLG 
  LIT  HT  4.3 285 P    21:17:19.93  0.3 M 1.0 LIT 
  KNT  HT  4.4 300 P    21:17:20.84  0.5 M 1.0 KNT 
  VLI  HL  4.6 241 P    21:17:22.57 -0.9 M 1.0 VLI 
  KLV  HL  4.7 259 P    21:17:23.86 -0.3 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  4.7 263 P    21:17:24.38 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  4.7 266 P    21:17:25.48  0.4 M 1.0 ANX 
  TETR HL  5.2 275 P    21:17:31.77  0.4 M 1.0 TETR 

26 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.3 277 MLv   4.20 0.44  14.9049   
  KRL1 HI  1.6 217 MLv   4.01 0.24  6.36659   
  SIGR HT  1.6 275 MLv   3.67 -0.09  2.95573   
  SMG  HL  1.6 212 MLv   3.78 0.02  3.70292   
  CHOS HT  1.6 245 MLv   4.07 0.30  7.16773   
  LIA  HL  2.3 291 MLv   3.44 -0.32  1.49046   
  ALN  HT  2.3 321 MLv   3.76 0.00   1.1718   
  SMTH HL  2.3 307 MLv   3.92 0.16  1.41409   
  SFL1 HI  2.4 330 MLv   4.19 0.43  3.41459   
  RDO  HL  2.8 319 MLv   4.00 0.24  1.00655   
  ARG  HL  2.9 177 MLv   3.81 0.05  0.798192   
  THAS HT  2.9 302 MLv   3.77 0.01  0.724417   
  KYMI HL  3.0 262 MLv   3.36 -0.40  0.239559   
  AOS2 HT  3.2 272 MLv   3.52 -0.24  0.284868   
  KAVA HT  3.2 307 MLv   3.63 -0.13  0.713614   
  OUR  HT  3.3 293 MLv   3.66 -0.11  0.338454   
  KARP HL  3.6 190 MLv   3.87 0.11  0.483887   
  PLG  HL  3.7 292 MLv   3.77 0.01   0.2836   
  LIT  HT  4.3 285 MLv   3.44 -0.32  0.0664173   
  KNT  HT  4.4 300 MLv   3.58 -0.18  0.122744   
  VLI  HL  4.6 241 MLv   4.03 0.27  0.385872   
  KLV  HL  4.7 259 MLv   3.61 -0.15  0.0850398   
  PYRG CL  4.7 263 MLv   3.26 -0.50  0.0313456   
  ANX  HP  4.7 266 MLv   3.73 -0.03  0.141043   
  TETR HL  5.2 275 MLv   3.89 0.13  0.15897   
  TETR HL  5.2 275 mb   4.05 0.00  18.6449 1.00