Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 21:09:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.5005° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.7886° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 137.4 χμ ΑΒΑ της Μυτιλήνης
190.5 χμ ΒΑ της Χίου
390.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL134.0258 P21:10:03.44 0.21.0M
PRKHL134.0258 S21:10:20.19 0.41.0M
SIGRHT169.3260 P21:10:07.50 -0.51.0M
SIGRHT169.3260 S21:10:28.62 0.01.0M
CHOSHT194.7231 P21:10:11.16 -0.31.0M
CHOSHT194.7231 S21:10:34.44 -0.31.0M
ALNHT214.2317 P21:10:13.52 -0.41.0M
ALNHT214.2317 S21:10:39.59 0.41.0M
SMGHL216.2203 P21:10:14.65 0.51.0M
SMGHL216.2203 S21:10:39.84 0.21.0M
SMTHHL220.6300 P21:10:14.65 -0.21.0M
SMTHHL220.6300 S21:10:40.61 -0.31.0M
LIAHL227.4282 P21:10:15.70 0.01.0M
LIAHL227.4282 S21:10:42.15 -0.31.0M
RDOHL264.4314 P21:10:20.23 0.01.0M
RDOHL264.4314 S21:10:50.99 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brql
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         21:09:40.78 +/-  0.9 s
  Latitude       39.5005 deg +/-   2 km
  Longitude       27.7886 deg +/-   4 km
  Depth            7 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       246 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.04 +/- 0.17  6      
  M     3.04      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 258 P    21:10:03.44  0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 258 S    21:10:20.19  0.4 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.5 260 P    21:10:07.50 -0.5 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.5 260 S    21:10:28.62  0.0 M 1.0 SIGR 
  CHOS HT  1.8 231 P    21:10:11.16 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.8 231 S    21:10:34.44 -0.3 M 1.0 CHOS 
  ALN  HT  1.9 317 P    21:10:13.52 -0.4 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  1.9 317 S    21:10:39.59  0.4 M 1.0 ALN 
  SMG  HL  1.9 203 P    21:10:14.65  0.5 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.9 203 S    21:10:39.84  0.2 M 1.0 SMG 
  SMTH HL  2.0 300 P    21:10:14.65 -0.2 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.0 300 S    21:10:40.61 -0.3 M 1.0 SMTH 
  LIA  HL  2.1 282 P    21:10:15.70 -0.0 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.1 282 S    21:10:42.15 -0.3 M 1.0 LIA 
  RDO  HL  2.4 314 P    21:10:20.23 -0.0 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.4 314 S    21:10:50.99  0.4 M 1.0 RDO 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 258 MLv   3.44 0.40  2.95639   
  SIGR HT  1.5 260 MLv   3.15 0.11  1.01078   
  CHOS HT  1.8 231 MLv   2.93 -0.11  0.456131   
  ALN  HT  1.9 317 MLv   3.00 -0.04  0.330696   
  SMG  HL  1.9 203 MLv   2.81 -0.23  0.26982   
  SMTH HL  2.0 300 MLv   3.30 0.26  0.513292   
  LIA  HL  2.1 282 MLv   2.37 -0.67  0.171073   
  RDO  HL  2.4 314 MLv   3.05 0.01  0.181204