Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 18:46:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1623° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7409° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 30.1 χμ ΒΔ της Κορίνθου
32.5 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
89.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP25.2128 P18:46:21.42 0.01.0M
LTKHP25.2128 S18:46:25.98 0.41.0M
GURHP43.0234 P18:46:24.65 0.51.0M
GURHP43.0234 S18:46:30.05 -0.41.0M
KLVHL53.3256 P18:46:25.67 -0.11.0M
KLVHL53.3256 S18:46:32.83 -0.41.0M
LKRHL58.7 23 P18:46:25.90 -0.71.0M
LKRHL58.7 23 S18:46:34.58 0.01.0M
ATALHA63.8 23 P18:46:26.84 -0.61.0M
ATALHA63.8 23 S18:46:36.32 0.31.0M
ANXHP86.1304 P18:46:31.14 0.21.0M
ANXHP86.1304 S18:46:42.64 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brls
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         18:46:15.69 +/-  1.0 s
  Latitude       38.1623 deg +/-   3 km
  Longitude       22.7409 deg +/-   2 km
  Depth           10 km  +/-  8 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       107 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.50 +/- 0.53  6      
  M     1.50      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.2 128 P    18:46:21.42  0.0 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.2 128 S    18:46:25.98  0.4 M 1.0 LTK 
  GUR  HP  0.4 234 P    18:46:24.65  0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 234 S    18:46:30.05 -0.4 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.5 256 P    18:46:25.67 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 256 S    18:46:32.83 -0.4 M 1.0 KLV 
  LKR  HL  0.5 23 P    18:46:25.90 -0.7 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 23 S    18:46:34.58 -0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.6 23 P    18:46:26.84 -0.6 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 23 S    18:46:36.32  0.3 M 1.0 ATAL 
  ANX  HP  0.8 304 P    18:46:31.14  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.8 304 S    18:46:42.64  0.6 M 1.0 ANX 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.2 128 MLv  -0.28 -1.79  0.0365425   
  GUR  HP  0.4 234 MLv   1.35 -0.15  0.149725   
  KLV  HL  0.5 256 MLv   1.59 0.08  0.108596   
  LKR  HL  0.5 23 MLv   1.98 0.48  0.140218   
  ATAL HA  0.6 23 MLv   1.67 0.17  0.113378   
  ANX  HP  0.8 304 MLv   1.73 0.23  0.101045