Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 18:13:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4623° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8752° Α
 Εστιακό Βάθος
22 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 36.6 χμ Ν της Ζακύνθου
56.3 χμ ΔΝΔ του Πύργου
258.0 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP27.7353 P18:13:23.38 -0.31.0M
LTHKHP27.7353 S18:13:27.83 -0.41.0M
ORTHHL46.0340 P18:13:26.97 0.71.0M
ORTHHL46.0340 S18:13:32.95 0.11.0M
VLSHL83.3342 P18:13:31.66 -0.31.0M
VLSHL83.3342 S18:13:42.92 0.21.0M
AXSHP92.7 28 P18:13:33.19 -0.11.0M
AXSHP92.7 28 S18:13:45.42 0.31.0M
DROHP91.5 54 P18:13:33.22 0.01.0M
DROHP91.5 54 S18:13:45.11 0.21.0M
DMLNHT96.9333 P18:13:34.11 0.11.0M
PYLHP99.3129 P18:13:34.27 -0.11.0M
PYLHP99.3129 S18:13:47.17 0.21.0M
FSKHP114.2346 P18:13:36.60 0.01.0M
KLVHL129.4 60 P18:13:39.07 0.01.0M
KLVHL129.4 60 S18:13:55.17 -0.11.0M
GURHP139.4 68 P18:13:40.45 0.11.0M
GURHP139.4 68 S18:13:57.41 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brkq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         18:13:17.73
  Latitude       37.4623 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8752 deg +/-   1 km
  Depth           22 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       204 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.91 +/- 0.49  8      
  M     2.91      8 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 353 P    18:13:23.38 -0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 353 S    18:13:27.83 -0.4 M 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.4 340 P    18:13:26.97  0.7 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.4 340 S    18:13:32.95  0.1 M 1.0 ORTH 
  VLS  HL  0.7 342 P    18:13:31.66 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 342 S    18:13:42.92  0.2 M 1.0 VLS 
  DRO  HP  0.8 54 P    18:13:33.22  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 54 S    18:13:45.11  0.2 M 1.0 DRO 
  AXS  HP  0.8 28 P    18:13:33.19 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 28 S    18:13:45.42  0.3 M 1.0 AXS 
  DMLN HT  0.9 333 P    18:13:34.11  0.1 M 1.0 DMLN 
  PYL  HP  0.9 129 P    18:13:34.27 -0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.9 129 S    18:13:47.17  0.2 M 1.0 PYL 
  FSK  HP  1.0 346 P    18:13:36.60  0.0 M 1.0 FSK 
  KLV  HL  1.2 60 P    18:13:39.07  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.2 60 S    18:13:55.17 -0.1 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.3 68 P    18:13:40.45  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 68 S    18:13:57.41 -0.2 M 1.0 GUR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 353 MLv   2.31 -0.61  3.28364   
  ORTH HL  0.4 340 MLv   1.59 -1.32  0.22027   
  VLS  HL  0.7 342 MLv   3.03 0.12  2.05642   
  DRO  HP  0.8 54 MLv   2.70 -0.21  1.82766   
  AXS  HP  0.8 28 MLv   3.24 0.32  2.98666   
  DMLN HT  0.9 333 MLv   2.00 -0.91  0.22711   
  PYL  HP  0.9 129 MLv   3.39 0.48  0.121249   
  FSK  HP  1.0 346 MLv   3.22 0.31  2.25333   
  KLV  HL  1.2 60 MLv   3.33 0.41  1.81641   
  GUR  HP  1.3 68 MLv   3.37 0.46  2.35614