Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 17:38:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4005° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8138° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 18.7 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
28.8 χμ ΒΔ του Αιγίου
174.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL7.9266 P17:39:00.54 0.01.0M
AGRPCL7.9266 S17:39:02.33 0.01.0M
EFPHP8.5 70 P17:39:00.49 -0.11.0M
EFPHP8.5 70 S17:39:02.30 -0.11.0M
MG00CL11.7 82 P17:39:00.97 -0.11.0M
MG00CL11.7 82 S17:39:03.21 0.11.0M
ZIRICL15.9132 P17:39:01.67 0.01.0M
ZIRICL15.9132 S17:39:04.27 0.01.0M
ANXHP23.4 24 P17:39:02.90 0.01.0M
ANXHP23.4 24 S17:39:06.55 0.11.0M
TRIZCL22.9100 P17:39:02.79 0.01.0M
TRIZCL22.9100 S17:39:06.27 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brjn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         17:38:58.24
  Latitude       38.4005 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8138 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.04 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.31 +/- 0.04  6      
  M     0.31      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 266 P    17:39:00.54 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 266 S    17:39:02.33  0.0 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.1 70 P    17:39:00.49 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 70 S    17:39:02.30 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 82 P    17:39:00.97 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 82 S    17:39:03.21  0.1 M 1.0 MG00 
  ZIRI CL  0.1 132 P    17:39:01.67  0.0 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.1 132 S    17:39:04.27 -0.0 M 1.0 ZIRI 
  TRIZ CL  0.2 100 P    17:39:02.79  0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 100 S    17:39:06.27  0.1 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.2 24 P    17:39:02.90 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 24 S    17:39:06.55  0.1 M 1.0 ANX 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 266 MLv   0.32 0.01  0.105181   
  EFP  HP  0.1 70 MLv   0.37 0.06  0.114474   
  MG00 CL  0.1 82 MLv   0.34 0.03  0.114934   
  ZIRI CL  0.1 132 MLv   0.27 -0.03  0.0603825   
  TRIZ CL  0.2 100 MLv   0.20 -0.11  0.0334537   
  ANX  HP  0.2 24 MLv   0.31 0.00  0.0421508