Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 15:49:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4832° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9323° Α
 Εστιακό Βάθος
23 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 39.5 χμ Δ της Τρίπολης
48.0 χμ ΑΝΑ του Πύργου
167.9 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL33.9181 P15:49:37.36 -0.11.0M
ITMHL33.9181 S15:49:42.42 -0.31.0M
VLXHP41.4108 P15:49:38.66 0.01.0M
VLXHP41.4108 S15:49:45.07 0.31.0M
DROHP55.7339 P15:49:40.32 -0.31.0M
DROHP55.7339 S15:49:48.55 0.31.0M
GURHP62.0 36 P15:49:41.04 -0.61.0M
GURHP62.0 36 S15:49:49.52 -0.61.0M
KLVHL65.2 17 P15:49:41.43 -0.71.0M
KLVHL65.2 17 S15:49:50.73 -0.11.0M
PYLHP67.5195 P15:49:42.24 -0.11.0M
PYLHP67.5195 S15:49:51.68 0.41.0M
AXSHP93.1328 P15:49:45.96 -0.31.0M
AXSHP93.1328 S15:49:58.44 0.31.0M
ZIRICL91.8 1 P15:49:46.20 0.21.0M
ZIRICL91.8 1 S15:49:57.72 0.01.0M
AGRPCL103.1350 P15:49:48.09 0.31.0M
AGRPCL103.1350 S15:50:01.12 0.21.0M
ANXHP123.4360 P15:49:51.28 0.31.0M
ANXHP123.4360 S15:50:06.52 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brfx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         15:49:30.60
  Latitude       37.4832 deg +/-   1 km
  Longitude       21.9323 deg +/-   1 km
  Depth           23 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.75 +/- 0.11  8      
  M     1.75      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.3 181 P    15:49:37.36 -0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 181 S    15:49:42.42 -0.3 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  0.4 108 P    15:49:38.66 -0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.4 108 S    15:49:45.07  0.3 M 1.0 VLX 
  DRO  HP  0.5 339 P    15:49:40.32 -0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 339 S    15:49:48.55  0.3 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.6 36 P    15:49:41.04 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 36 S    15:49:49.52 -0.6 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.6 17 P    15:49:41.43 -0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 17 S    15:49:50.73 -0.1 M 1.0 KLV 
  PYL  HP  0.6 195 P    15:49:42.24 -0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.6 195 S    15:49:51.68  0.4 M 1.0 PYL 
  ZIRI CL  0.8  1 P    15:49:46.20  0.2 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.8  1 S    15:49:57.72 -0.0 M 1.0 ZIRI 
  AXS  HP  0.8 328 P    15:49:45.96 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 328 S    15:49:58.44  0.3 M 1.0 AXS 
  AGRP CL  0.9 350 P    15:49:48.09  0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.9 350 S    15:50:01.12  0.2 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  1.1 360 P    15:49:51.28  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.1 360 S    15:50:06.52  0.0 M 1.0 ANX 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.3 181 MLv   1.56 -0.19  0.415266   
  VLX  HP  0.4 108 MLv   0.81 -0.94  0.0472865   
  DRO  HP  0.5 339 MLv   1.85 0.10  0.476685   
  GUR  HP  0.6 36 MLv   1.75 -0.00  0.138069   
  KLV  HL  0.6 17 MLv   1.63 -0.12  0.0761405   
  PYL  HP  0.6 195 MLv   2.08 0.33  0.00850479   
  ZIRI CL  0.8  1 MLv   1.96 0.21  0.159025   
  AXS  HP  0.8 328 MLv   1.78 0.03  0.104278   
  AGRP CL  0.9 350 MLv   1.76 0.01  0.0878743   
  ANX  HP  1.1 360 MLv   1.72 -0.03  0.0642146