Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 15:30:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.3077° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2398° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 25.5 χμ ΝΝΔ της Τρίπολης
31.0 χμ ΒΒΔ της Σπάρτης
151.4 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLXHP14.2 61 P15:30:24.76 0.01.0M
VLXHP14.2 61 S15:30:27.76 0.11.0M
ITMHL31.3243 P15:30:26.77 -0.31.0M
ITMHL31.3243 S15:30:31.13 -0.61.0M
AMTHP53.1298 P15:30:30.83 0.41.0M
AMTHP53.1298 S15:30:37.71 0.01.0M
GURHP70.5 7 P15:30:33.14 -0.11.0M
GURHP70.5 7 S15:30:42.59 0.01.0M
PYLHP63.6224 P15:30:31.93 -0.11.0M
PYLHP63.6224 S15:30:40.72 0.21.0M
PYL1HI65.2228 P15:30:32.30 0.01.0M
PYL1HI65.2228 S15:30:41.10 0.21.0M
KLVHL82.2354 P15:30:34.96 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020brfg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         15:30:20.96
  Latitude       37.3077 deg +/-   1 km
  Longitude       22.2398 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       163 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.51 +/- 0.28  7      
  M     1.51      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLX  HP  0.1 61 P    15:30:24.76 -0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.1 61 S    15:30:27.76  0.1 M 1.0 VLX 
  ITM  HL  0.3 243 P    15:30:26.77 -0.3 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 243 S    15:30:31.13 -0.6 M 1.0 ITM 
  AMT  HP  0.5 298 P    15:30:30.83  0.4 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.5 298 S    15:30:37.71  0.0 M 1.0 AMT 
  PYL  HP  0.6 224 P    15:30:31.93 -0.1 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.6 224 S    15:30:40.72  0.2 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  0.6 228 P    15:30:32.30  0.0 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.6 228 S    15:30:41.10  0.2 M 1.0 PYL1 
  GUR  HP  0.6  7 P    15:30:33.14 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6  7 S    15:30:42.59  0.0 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.7 354 P    15:30:34.96 -0.0 M 1.0 KLV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLX  HP  0.1 61 MLv   0.84 -0.67  0.244276   
  ITM  HL  0.3 243 MLv   1.19 -0.32  0.201633   
  AMT  HP  0.5 298 MLv   1.49 -0.02  0.116147   
  PYL  HP  0.6 224 MLv   1.83 0.32  0.00502852   
  PYL1 HI  0.6 228 MLv   2.20 0.69  0.375691   
  GUR  HP  0.6  7 MLv   1.44 -0.07  0.0610497   
  KLV  HL  0.7 354 MLv   1.59 0.08  0.0573156