Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 13:06:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1872° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.4042° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 20.4 χμ Ν του Μεσολογγίου
29.5 χμ ΔΝΔ της Πάτρας
205.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AXSHP2.6292 P13:06:56.57 -0.31.0M
AXSHP2.6292 S13:06:57.55 -0.11.0M
RLSHL15.5160 P13:06:59.02 0.01.0M
RLSHL15.5160 S13:07:01.51 0.01.0M
AGRPCL36.2 50 P13:07:02.87 0.21.0M
AGRPCL36.2 50 S13:07:07.67 -0.31.0M
DROHP37.5134 P13:07:02.42 -0.51.0M
DROHP37.5134 S13:07:08.05 -0.31.0M
PYRGCL58.9 65 P13:07:07.21 0.71.0M
PYRGCL58.9 65 S13:07:14.32 -0.31.0M
ANXHP63.8 45 P13:07:08.12 0.81.0M
ANXHP63.8 45 S13:07:15.76 -0.31.0M
KLVHL67.2104 P13:07:08.05 0.11.0M
KLVHL67.2104 S13:07:16.64 -0.41.0M
TRIZCL61.6 71 P13:07:07.36 0.51.0M
TRIZCL61.6 71 S13:07:15.10 -0.21.0M
FSKHP79.4292 P13:07:10.20 0.41.0M
FSKHP79.4292 S13:07:20.09 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bran
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         13:06:55.85
  Latitude       38.1872 deg +/-   1 km
  Longitude       21.4042 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.34 +/- 0.36  7      
  M     1.34      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AXS  HP  0.0 292 P    13:06:56.57 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.0 292 S    13:06:57.55 -0.1 M 1.0 AXS 
  RLS  HL  0.1 160 P    13:06:59.02 -0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.1 160 S    13:07:01.51  0.0 M 1.0 RLS 
  AGRP CL  0.3 50 P    13:07:02.87  0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 50 S    13:07:07.67 -0.3 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  0.3 134 P    13:07:02.42 -0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 134 S    13:07:08.05 -0.3 M 1.0 DRO 
  PYRG CL  0.5 65 P    13:07:07.21  0.7 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.5 65 S    13:07:14.32 -0.3 M 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.6 71 P    13:07:07.36  0.5 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.6 71 S    13:07:15.10 -0.2 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.6 45 P    13:07:08.12  0.8 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.6 45 S    13:07:15.76 -0.3 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.6 104 P    13:07:08.05  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 104 S    13:07:16.64 -0.4 M 1.0 KLV 
  FSK  HP  0.7 292 P    13:07:10.20  0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 292 S    13:07:20.09 -0.4 M 1.0 FSK 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AXS  HP  0.0 292 MLv   2.22 0.87  11.2469   
  RLS  HL  0.1 160 MLv   0.89 -0.46  0.250681   
  AGRP CL  0.3 50 MLv   1.05 -0.30  0.110286   
  DRO  HP  0.3 134 MLv   0.89 -0.45  0.14978   
  PYRG CL  0.5 65 MLv   1.23 -0.11  0.0288035   
  TRIZ CL  0.6 71 MLv   1.27 -0.07  0.0460217   
  ANX  HP  0.6 45 MLv   1.42 0.08  0.0636105   
  KLV  HL  0.6 104 MLv   1.55 0.21  0.0623302   
  FSK  HP  0.7 292 MLv   2.02 0.68  0.212582