Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 12:58:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.8759° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.2771° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 94.4 χμ ΑΝΑ της Μυτιλήνης
114.1 χμ ΑΒΑ της Χίου
324.2 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL96.6295 P12:58:16.90 0.01.0M
PRKHL96.6295 S12:58:29.18 0.01.0M
CHOSHT119.6243 P12:58:20.00 -0.31.0M
CHOSHT119.6243 S12:58:34.85 -0.31.0M
SIGRHT128.3287 P12:58:21.26 -0.21.0M
SIGRHT128.3287 S12:58:38.00 0.71.0M
SMGHL135.8197 P12:58:22.11 -0.31.0M
SMGHL135.8197 S12:58:39.51 0.51.0M
LIAHL213.0303 P12:58:32.28 -0.21.0M
LIAHL213.0303 S12:58:56.85 -0.51.0M
ALNHT247.8335 P12:58:36.79 0.11.0M
ALNHT247.8335 S12:59:05.05 0.21.0M
RDOHL292.7330 P12:58:42.31 0.01.0M
RDOHL292.7330 S12:59:15.15 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020braf
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         12:58:00.01 +/-  0.9 s
  Latitude       38.8759 deg +/-   3 km
  Longitude       27.2771 deg +/-   5 km
  Depth           12 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       221 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.92 +/- 0.14  7      
  M     2.92      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.9 295 P    12:58:16.90  0.0 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.9 295 S    12:58:29.18  0.0 M 1.0 PRK 
  CHOS HT  1.1 243 P    12:58:20.00 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.1 243 S    12:58:34.85 -0.3 M 1.0 CHOS 
  SIGR HT  1.2 287 P    12:58:21.26 -0.2 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.2 287 S    12:58:38.00  0.7 M 1.0 SIGR 
  SMG  HL  1.2 197 P    12:58:22.11 -0.3 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.2 197 S    12:58:39.51  0.5 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  1.9 303 P    12:58:32.28 -0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.9 303 S    12:58:56.85 -0.5 M 1.0 LIA 
  ALN  HT  2.2 335 P    12:58:36.79  0.1 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.2 335 S    12:59:05.05  0.2 M 1.0 ALN 
  RDO  HL  2.6 330 P    12:58:42.31 -0.0 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.6 330 S    12:59:15.15  0.1 M 1.0 RDO 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.9 295 MLv   3.45 0.53  4.61343   
  CHOS HT  1.1 243 MLv   2.99 0.07  1.22466   
  SIGR HT  1.2 287 MLv   2.91 -0.01  0.938707   
  SMG  HL  1.2 197 MLv   2.85 -0.07  0.740128   
  LIA  HL  1.9 303 MLv   2.39 -0.53  0.209503   
  ALN  HT  2.2 335 MLv   2.98 0.06  0.214557   
  RDO  HL  2.6 330 MLv   2.87 -0.05  0.0872525