Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 12:26:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6162° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.5703° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 19.9 χμ ΑΒΑ της Αμφισσας
33.2 χμ ΒΔ της Λειβαδιάς
123.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DLFAHL16.6203 P12:26:05.13 -0.11.0M
DLFAHL16.6203 S12:26:08.24 -0.21.0M
AXARHA18.4 25 P12:26:05.31 -0.11.0M
AXARHA18.4 25 S12:26:08.87 0.11.0M
LKRHL37.4 84 P12:26:07.92 -0.11.0M
LKRHL37.4 84 S12:26:13.45 0.01.0M
ATALHA40.1 78 P12:26:08.44 0.01.0M
ATALHA40.1 78 S12:26:14.09 -0.11.0M
ANXHP56.5267 P12:26:10.91 -0.21.0M
ANXHP56.5267 S12:26:18.63 -0.11.0M
PYRGCL53.3245 P12:26:10.33 -0.21.0M
PYRGCL53.3245 S12:26:17.87 0.11.0M
TRIZCL51.5237 P12:26:10.14 0.01.0M
TRIZCL51.5237 S12:26:17.38 0.21.0M
KLVHL73.4210 P12:26:13.95 0.31.0M
KLVHL73.4210 S12:26:23.37 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqze
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         12:26:00.95
  Latitude       38.6162 deg +/-   0 km
  Longitude       22.5703 deg +/-   0 km
  Depth           17 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       119 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.23 +/- 0.17  6      
  M     1.23      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DLFA HL  0.1 203 P    12:26:05.13 -0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.1 203 S    12:26:08.24 -0.2 M 1.0 DLFA 
  AXAR HA  0.2 25 P    12:26:05.31 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.2 25 S    12:26:08.87  0.1 M 1.0 AXAR 
  LKR  HL  0.3 84 P    12:26:07.92 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.3 84 S    12:26:13.45  0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.4 78 P    12:26:08.44 -0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 78 S    12:26:14.09 -0.1 M 1.0 ATAL 
  TRIZ CL  0.5 237 P    12:26:10.14 -0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.5 237 S    12:26:17.38  0.2 M 1.0 TRIZ 
  PYRG CL  0.5 245 P    12:26:10.33 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.5 245 S    12:26:17.87  0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.5 267 P    12:26:10.91 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 267 S    12:26:18.63 -0.1 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.7 210 P    12:26:13.95  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 210 S    12:26:23.37  0.1 M 1.0 KLV 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DLFA HL  0.1 203 MLv   1.25 0.02  0.541132   
  AXAR HA  0.2 25 MLv   0.73 -0.50  0.588034   
  LKR  HL  0.3 84 MLv   1.37 0.14  0.116443   
  ATAL HA  0.4 78 MLv   0.96 -0.27  0.0729818   
  TRIZ CL  0.5 237 MLv   1.08 -0.15  0.0496233   
  PYRG CL  0.5 245 MLv   1.37 0.14  0.0542578   
  ANX  HP  0.5 267 MLv   1.35 0.12  0.0684687   
  KLV  HL  0.7 210 MLv   1.63 0.40  0.0689736