Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 09:06:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1698° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7060° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 32.5 χμ ΒΔ της Κορίνθου
32.9 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
92.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP28.1125 P09:06:13.04 0.21.0M
LTKHP28.1125 S09:06:17.08 0.01.0M
DLFAHL38.9332 P09:06:14.30 -0.21.0M
DLFAHL38.9332 S09:06:19.80 -0.21.0M
GURHP41.1231 P09:06:15.14 0.21.0M
GURHP41.1231 S09:06:20.19 -0.61.0M
KLVHL50.6254 P09:06:16.74 0.31.0M
LKRHL59.1 26 P09:06:17.42 -0.31.0M
LKRHL59.1 26 S09:06:25.63 0.11.0M
TRIZCL59.4291 P09:06:18.22 0.51.0M
TRIZCL59.4291 S09:06:25.22 -0.41.0M
VILLHA53.0 91 P09:06:17.07 0.31.0M
VILLHA53.0 91 S09:06:23.80 -0.21.0M
ANXHP83.1304 P09:06:21.97 0.41.0M
ANXHP83.1304 S09:06:32.98 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqsp
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         09:06:07.30
  Latitude       38.1698 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7060 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       105 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.67 +/- 0.05  4      
  M     1.67      4 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.3 125 P    09:06:13.04  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.3 125 S    09:06:17.08 -0.0 M 1.0 LTK 
  DLFA HL  0.4 332 P    09:06:14.30 -0.2 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.4 332 S    09:06:19.80 -0.2 M 1.0 DLFA 
  GUR  HP  0.4 231 P    09:06:15.14  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 231 S    09:06:20.19 -0.6 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.5 254 P    09:06:16.74  0.3 M 1.0 KLV 
  VILL HA  0.5 91 P    09:06:17.07  0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.5 91 S    09:06:23.80 -0.2 M 1.0 VILL 
  LKR  HL  0.5 26 P    09:06:17.42 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 26 S    09:06:25.63  0.1 M 1.0 LKR 
  TRIZ CL  0.5 291 P    09:06:18.22  0.5 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.5 291 S    09:06:25.22 -0.4 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.7 304 P    09:06:21.97  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 304 S    09:06:32.98  0.6 M 1.0 ANX 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.3 125 MLv   1.13 -0.54  0.133622   
  DLFA HL  0.4 332 MLv   1.98 0.31  0.515374   
  GUR  HP  0.4 231 MLv   1.70 0.03  0.237235   
  KLV  HL  0.5 254 MLv   1.60 -0.07  0.107654   
  VILL HA  0.5 91 MLv   1.70 0.03  0.119963   
  LKR  HL  0.5 26 MLv   2.12 0.45  0.218099   
  TRIZ CL  0.5 291 MLv   1.68 0.01  0.0778404   
  ANX  HP  0.7 304 MLv   1.94 0.27  0.105805