Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 07:45:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7038° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5992° Α
 Εστιακό Βάθος
30 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 3.3 χμ ΔΝΔ της Λευκάδας
30.3 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
284.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT3.1224 P07:45:12.97 0.21.0M
DRAGHT3.1224 S07:45:16.61 -0.11.0M
EVGIHT10.4152 P07:45:13.38 0.31.0M
EVGIHT10.4152 S07:45:17.14 0.11.0M
NYDRHT8.7 83 P07:45:13.10 0.21.0M
NYDRHT8.7 83 S07:45:16.96 0.11.0M
FSKHP27.4187 P07:45:14.53 0.11.0M
FSKHP27.4187 S07:45:19.45 -0.11.0M
AMPLHP58.5 66 P07:45:18.16 -0.41.0M
AMPLHP58.5 66 S07:45:26.28 -0.51.0M
DMLNHT55.3201 P07:45:18.03 0.01.0M
DMLNHT55.3201 S07:45:25.65 -0.31.0M
VLSHL58.6181 P07:45:17.98 -0.61.0M
VLSHL58.6181 S07:45:26.22 -0.51.0M
PVOHP81.0 97 P07:45:22.09 0.31.0M
PVOHP81.0 97 S07:45:32.06 -0.51.0M
PRMDHP101.4 25 P07:45:25.06 0.31.0M
PRMDHP101.4 25 S07:45:37.26 -0.51.0M
ANXHP115.4 96 P07:45:26.90 0.21.0M
TRIZCL133.6106 P07:45:29.63 0.81.0M
TRIZCL133.6106 S07:45:45.30 0.41.0M
AGGHT154.5 77 P07:45:32.25 0.71.0M
AGGHT154.5 77 S07:45:49.84 0.11.0M
THLHL155.1 52 P07:45:32.00 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqpx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         07:45:07.71
  Latitude       38.7038 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5992 deg +/-   1 km
  Depth           30 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       161 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.06 +/- 0.29  9      
  M     2.06      9 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.0 224 P    07:45:12.97  0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.0 224 S    07:45:16.61 -0.1 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 83 P    07:45:13.10  0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 83 S    07:45:16.96  0.1 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.1 152 P    07:45:13.38  0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 152 S    07:45:17.14  0.1 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.2 187 P    07:45:14.53  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.2 187 S    07:45:19.45 -0.1 M 1.0 FSK 
  DMLN HT  0.5 201 P    07:45:18.03 -0.0 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.5 201 S    07:45:25.65 -0.3 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.5 181 P    07:45:17.98 -0.6 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 181 S    07:45:26.22 -0.5 M 1.0 VLS 
  AMPL HP  0.5 66 P    07:45:18.16 -0.4 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 66 S    07:45:26.28 -0.5 M 1.0 AMPL 
  PVO  HP  0.7 97 P    07:45:22.09  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.7 97 S    07:45:32.06 -0.5 M 1.0 PVO 
  PRMD HP  0.9 25 P    07:45:25.06  0.3 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.9 25 S    07:45:37.26 -0.5 M 1.0 PRMD 
  ANX  HP  1.0 96 P    07:45:26.90  0.2 M 1.0 ANX 
  TRIZ CL  1.2 106 P    07:45:29.63  0.8 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  1.2 106 S    07:45:45.30  0.4 M 1.0 TRIZ 
  AGG  HT  1.4 77 P    07:45:32.25  0.7 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.4 77 S    07:45:49.84  0.1 M 1.0 AGG 
  THL  HL  1.4 52 P    07:45:32.00  0.4 M 1.0 THL 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.0 224 MLv   1.76 -0.31  2.39233   
  NYDR HT  0.1 83 MLv   1.62 -0.44  1.26772   
  EVGI HT  0.1 152 MLv   1.74 -0.32  1.52624   
  FSK  HP  0.2 187 MLv   1.66 -0.41  0.47045   
  DMLN HT  0.5 201 MLv   2.64 0.58  0.915379   
  VLS  HL  0.5 181 MLv   2.48 0.42  0.520302   
  AMPL HP  0.5 66 MLv   2.47 0.41  0.513112   
  PVO  HP  0.7 97 MLv   2.42 0.36  0.330455   
  PRMD HP  0.9 25 MLv   2.28 0.22  0.189677   
  ANX  HP  1.0 96 MLv   2.27 0.21  0.155822   
  TRIZ CL  1.2 106 MLv   1.97 -0.09  0.0638609   
  AGG  HT  1.4 77 MLv   2.29 0.23  0.105074   
  THL  HL  1.4 52 MLv   2.17 0.10  0.0780094