Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 05:19:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3535° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2093° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 16.1 χμ ΒΑ του Αιγίου
23.8 χμ ΝΔ της Αμφισσας
139.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TRIZCL12.0276 P05:19:48.11 0.21.0M
TRIZCL12.0276 S05:19:50.34 0.01.0M
EFPHP27.7287 P05:19:50.26 0.11.0M
EFPHP27.7287 S05:19:54.22 -0.11.0M
MG00CL23.9286 P05:19:49.64 0.01.0M
MG00CL23.9286 S05:19:53.18 -0.11.0M
ANXHP36.6317 P05:19:51.47 -0.21.0M
ANXHP36.6317 S05:19:56.88 -0.11.0M
KLVHL34.8189 P05:19:51.62 0.31.0M
KLVHL34.8189 S05:19:56.37 0.01.0M
GURHP47.8166 P05:19:53.54 0.11.0M
GURHP47.8166 S05:19:59.73 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqld
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         05:19:44.75
  Latitude       38.3535 deg +/-   1 km
  Longitude       22.2093 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       209 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.18 +/- 0.06  4      
  M     1.18      4 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TRIZ CL  0.1 276 P    05:19:48.11  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.1 276 S    05:19:50.34 -0.0 M 1.0 TRIZ 
  MG00 CL  0.2 286 P    05:19:49.64  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 286 S    05:19:53.18 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 287 P    05:19:50.26  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 287 S    05:19:54.22 -0.1 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.3 189 P    05:19:51.62  0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 189 S    05:19:56.37  0.0 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.3 317 P    05:19:51.47 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 317 S    05:19:56.88 -0.1 M 1.0 ANX 
  GUR  HP  0.4 166 P    05:19:53.54  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 166 S    05:19:59.73 -0.3 M 1.0 GUR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TRIZ CL  0.1 276 MLv   1.13 -0.05  0.336064   
  MG00 CL  0.2 286 MLv   1.45 0.28  0.360819   
  EFP  HP  0.2 287 MLv   1.24 0.06  0.17735   
  KLV  HL  0.3 189 MLv   1.12 -0.06  0.0884005   
  ANX  HP  0.3 317 MLv   1.22 0.05  0.101799   
  GUR  HP  0.4 166 MLv   1.54 0.36  0.110491