Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 04:59:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5333° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.1407° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 18.0 χμ ΝΑ της Αταλάντης
25.7 χμ ΑΒΑ της Λειβαδιάς
80.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ATALHA20.5329 P04:59:58.77 -0.11.0M
ATALHA20.5329 S05:00:02.37 0.41.0M
LKRHL17.9316 P04:59:58.45 0.01.0M
LKRHL17.9316 S05:00:00.76 -0.51.0M
AXARHA49.2302 P05:00:03.55 -0.11.0M
AXARHA49.2302 S05:00:10.24 -0.11.0M
VILLHA43.7160 P05:00:02.24 -0.51.0M
VILLHA43.7160 S05:00:08.51 -0.31.0M
LTKHP58.7195 P05:00:05.42 0.31.0M
LTKHP58.7195 S05:00:13.31 0.31.0M
STFNHA53.0138 P05:00:03.81 -0.51.0M
STFNHA53.0138 S05:00:11.11 -0.31.0M
AGGHT88.4308 P05:00:09.87 -0.11.0M
AGGHT88.4308 S05:00:21.65 0.11.0M
AOS2HT91.5 42 P05:00:10.78 0.31.0M
AOS2HT91.5 42 S05:00:22.17 -0.21.0M
DIONHL85.7126 P05:00:09.22 -0.31.0M
DIONHL85.7126 S05:00:20.56 -0.21.0M
TRIZCL94.9259 P05:00:10.88 -0.11.0M
TRIZCL94.9259 S05:00:23.04 -0.21.0M
VLYHL94.8143 P05:00:11.27 0.31.0M
VLYHL94.8143 S05:00:23.29 0.01.0M
ANXHP106.3274 P05:00:12.90 0.01.0M
ANXHP106.3274 S05:00:27.36 0.61.0M
KARYHA126.1116 P05:00:16.33 0.41.0M
KARYHA126.1116 S05:00:31.99 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqkl
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         04:59:54.78
  Latitude       38.5333 deg +/-   0 km
  Longitude       23.1407 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       74 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.90 +/- 0.18  9      
  M     1.90      9 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LKR  HL  0.2 316 P    04:59:58.45 -0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.2 316 S    05:00:00.76 -0.5 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.2 329 P    04:59:58.77 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.2 329 S    05:00:02.37  0.4 M 1.0 ATAL 
  VILL HA  0.4 160 P    05:00:02.24 -0.5 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.4 160 S    05:00:08.51 -0.3 M 1.0 VILL 
  AXAR HA  0.4 302 P    05:00:03.55 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.4 302 S    05:00:10.24 -0.1 M 1.0 AXAR 
  STFN HA  0.5 138 P    05:00:03.81 -0.5 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 138 S    05:00:11.11 -0.3 M 1.0 STFN 
  LTK  HP  0.5 195 P    05:00:05.42  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.5 195 S    05:00:13.31  0.3 M 1.0 LTK 
  DION HL  0.8 126 P    05:00:09.22 -0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  0.8 126 S    05:00:20.56 -0.2 M 1.0 DION 
  AGG  HT  0.8 308 P    05:00:09.87 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 308 S    05:00:21.65  0.1 M 1.0 AGG 
  AOS2 HT  0.8 42 P    05:00:10.78  0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 42 S    05:00:22.17 -0.2 M 1.0 AOS2 
  VLY  HL  0.9 143 P    05:00:11.27  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.9 143 S    05:00:23.29  0.0 M 1.0 VLY 
  TRIZ CL  0.9 259 P    05:00:10.88 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.9 259 S    05:00:23.04 -0.2 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  1.0 274 P    05:00:12.90 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 274 S    05:00:27.36  0.6 M 1.0 ANX 
  KARY HA  1.1 116 P    05:00:16.33  0.4 M 1.0 KARY 
  KARY HA  1.1 116 S    05:00:31.99  0.0 M 1.0 KARY 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LKR  HL  0.2 316 MLv   1.92 0.01   1.478   
  ATAL HA  0.2 329 MLv   1.59 -0.31  0.599433   
  VILL HA  0.4 160 MLv   1.68 -0.23  0.192761   
  AXAR HA  0.4 302 MLv   1.95 0.04  0.263045   
  STFN HA  0.5 138 MLv   1.92 0.02  0.199057   
  LTK  HP  0.5 195 MLv   1.41 -0.49  0.0438379   
  DION HL  0.8 126 MLv   2.17 0.27  0.176465   
  AGG  HT  0.8 308 MLv   1.97 0.06  0.106279   
  AOS2 HT  0.8 42 MLv   2.24 0.33  0.190494   
  VLY  HL  0.9 143 MLv   2.33 0.42  0.225988   
  TRIZ CL  0.9 259 MLv   1.88 -0.02  0.0809799   
  ANX  HP  1.0 274 MLv   2.06 0.16  0.107074   
  KARY HA  1.1 116 MLv   2.57 0.67  0.276456