Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 03:04:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0319° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.9035° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 143.5 χμ Α της Μυτιλήνης
163.1 χμ ΒΒΑ της Σάμου
381.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL143.3280 P03:05:02.03 -0.11.0M
PRKHL143.3280 S03:05:19.59 -0.11.0M
CHOSHT176.0247 P03:05:06.64 0.11.0M
CHOSHT176.0247 S03:05:27.70 0.11.0M
SIGRHT177.8277 P03:05:06.52 -0.21.0M
SMGHL174.4213 P03:05:05.84 -0.41.0M
LIAHL252.8293 P03:05:16.50 0.21.0M
LIAHL252.8293 S03:05:45.64 0.31.0M
SMTHHL258.4309 P03:05:17.16 0.21.0M
LMN1HI261.6292 P03:05:18.09 0.71.0M
SFL1HI275.8331 P03:05:19.72 0.61.0M
ARGHL314.0176 P03:05:23.70 -0.11.0M
ARGHL314.0176 S03:05:58.75 0.01.0M
RDOHL309.5320 P03:05:22.69 -0.61.0M
RDOHL309.5320 S03:05:57.14 -0.71.0M
KARYHA321.3251 P03:05:24.72 -0.11.0M
LITHT479.0286 P03:05:44.62 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqgq
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         03:04:38.63 +/-  1.0 s
  Latitude       39.0319 deg +/-   3 km
  Longitude       27.9035 deg +/-   4 km
  Depth           10 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       206 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.03 +/- 0.13  9      
  M     4.03      9 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.3 280 P    03:05:02.03 -0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.3 280 S    03:05:19.59 -0.1 M 1.0 PRK 
  SMG  HL  1.6 213 P    03:05:05.84 -0.4 M 1.0 SMG 
  CHOS HT  1.6 247 P    03:05:06.64  0.1 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.6 247 S    03:05:27.70  0.1 M 1.0 CHOS 
  SIGR HT  1.6 277 P    03:05:06.52 -0.2 M 1.0 SIGR 
  LIA  HL  2.3 293 P    03:05:16.50  0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.3 293 S    03:05:45.64  0.3 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.3 309 P    03:05:17.16  0.2 M 1.0 SMTH 
  LMN1 HI  2.4 292 P    03:05:18.09  0.7 M 1.0 LMN1 
  SFL1 HI  2.5 331 P    03:05:19.72  0.6 M 1.0 SFL1 
  RDO  HL  2.8 320 P    03:05:22.69 -0.6 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.8 320 S    03:05:57.14 -0.7 M 1.0 RDO 
  ARG  HL  2.8 176 P    03:05:23.70 -0.1 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  2.8 176 S    03:05:58.75  0.0 M 1.0 ARG 
  KARY HA  2.9 251 P    03:05:24.72 -0.1 M 1.0 KARY 
  LIT  HT  4.3 286 P    03:05:44.62  0.2 M 1.0 LIT 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.3 280 MLv   4.61 0.58  25.0472   
  SMG  HL  1.6 213 MLv   4.05 0.02  4.74394   
  CHOS HT  1.6 247 MLv   4.18 0.15  6.26472   
  SIGR HT  1.6 277 MLv   4.23 0.20  6.91909   
  LIA  HL  2.3 293 MLv   4.05 0.02  1.94368   
  SMTH HL  2.3 309 MLv   4.10 0.07  2.04154   
  LMN1 HI  2.4 292 MLv   4.06 0.03  1.79581   
  SFL1 HI  2.5 331 MLv   4.34 0.31   2.9278   
  RDO  HL  2.8 320 MLv   3.91 -0.12  0.730445   
  ARG  HL  2.8 176 MLv   4.21 0.18  1.38999   
  KARY HA  2.9 251 MLv   3.85 -0.18  0.556723   
  LIT  HT  4.3 286 MLv   3.86 -0.17  0.152048