Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 02:54:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4368° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8560° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 23.9 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
28.7 χμ ΒΔ του Αιγίου
171.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP4.5104 P02:54:46.89 0.11.0M
EFPHP4.5104 S02:54:47.93 -0.11.0M
MALACL5.0163 P02:54:46.93 0.11.0M
MALACL5.0163 S02:54:48.04 0.01.0M
AGRPCL12.5249 P02:54:48.01 0.01.0M
AGRPCL12.5249 S02:54:50.13 0.01.0M
MG00CL8.3108 P02:54:47.47 0.11.0M
MG00CL8.3108 S02:54:48.95 0.11.0M
ANXHP18.3 18 P02:54:49.06 0.01.0M
ANXHP18.3 18 S02:54:51.76 -0.21.0M
TRIZCL20.5113 P02:54:49.29 -0.11.0M
TRIZCL20.5113 S02:54:52.39 -0.11.0M
ZIRICL16.5151 P02:54:48.84 0.11.0M
ZIRICL16.5151 S02:54:51.08 -0.31.0M
PVOHP35.0305 P02:54:51.92 0.11.0M
PVOHP35.0305 S02:54:56.52 -0.21.0M
TEMECL32.3135 P02:54:51.47 0.21.0M
TEMECL32.3135 S02:54:55.95 0.11.0M
DROHP55.4193 P02:54:55.10 0.01.0M
DROHP55.4193 S02:55:02.24 -0.41.0M
EVRHL53.5356 P02:54:54.94 0.01.0M
EVRHL53.5356 S02:55:02.01 -0.21.0M
KLVHL50.7149 P02:54:54.07 -0.31.0M
KLVHL50.7149 S02:55:00.75 -0.61.0M
RLSHL54.4219 P02:54:55.17 0.21.0M
RLSHL54.4219 S02:55:02.59 0.31.0M
GURHP70.0143 P02:54:57.31 -0.31.0M
MAKRHA68.4 21 P02:54:57.64 0.41.0M
AGGHT77.2 33 P02:54:58.71 0.01.0M
AXARHA78.8 62 P02:54:59.30 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqgi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         02:54:45.27
  Latitude       38.4368 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8560 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       56 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.72 +/- 0.25 10      
  M     1.72      10 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.0 104 P    02:54:46.89  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 104 S    02:54:47.93 -0.1 M 1.0 EFP 
  MALA CL  0.0 163 P    02:54:46.93  0.1 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 163 S    02:54:48.04 -0.0 M 1.0 MALA 
  MG00 CL  0.1 108 P    02:54:47.47  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 108 S    02:54:48.95  0.1 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 249 P    02:54:48.01  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 249 S    02:54:50.13  0.0 M 1.0 AGRP 
  ZIRI CL  0.2 151 P    02:54:48.84  0.1 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.2 151 S    02:54:51.08 -0.3 M 1.0 ZIRI 
  ANX  HP  0.2 18 P    02:54:49.06 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 18 S    02:54:51.76 -0.2 M 1.0 ANX 
  TRIZ CL  0.2 113 P    02:54:49.29 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 113 S    02:54:52.39 -0.1 M 1.0 TRIZ 
  TEME CL  0.3 135 P    02:54:51.47  0.2 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.3 135 S    02:54:55.95  0.1 M 1.0 TEME 
  PVO  HP  0.3 305 P    02:54:51.92  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 305 S    02:54:56.52 -0.2 M 1.0 PVO 
  KLV  HL  0.5 149 P    02:54:54.07 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 149 S    02:55:00.75 -0.6 M 1.0 KLV 
  EVR  HL  0.5 356 P    02:54:54.94  0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.5 356 S    02:55:02.01 -0.2 M 1.0 EVR 
  RLS  HL  0.5 219 P    02:54:55.17  0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 219 S    02:55:02.59  0.3 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.5 193 P    02:54:55.10 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 193 S    02:55:02.24 -0.4 M 1.0 DRO 
  MAKR HA  0.6 21 P    02:54:57.64  0.4 M 1.0 MAKR 
  GUR  HP  0.6 143 P    02:54:57.31 -0.3 M 1.0 GUR 
  AGG  HT  0.7 33 P    02:54:58.71 -0.0 M 1.0 AGG 
  AXAR HA  0.7 62 P    02:54:59.30  0.3 M 1.0 AXAR 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.0 104 MLv   2.33 0.62  8.34561   
  MALA CL  0.0 163 MLv   1.87 0.15  2.76719   
  MG00 CL  0.1 108 MLv   2.10 0.38  3.92329   
  AGRP CL  0.1 249 MLv   1.40 -0.32  0.611996   
  ZIRI CL  0.2 151 MLv   1.46 -0.25  0.55682   
  ANX  HP  0.2 18 MLv   1.50 -0.22  0.552411   
  TRIZ CL  0.2 113 MLv   1.24 -0.48  0.268476   
  TEME CL  0.3 135 MLv   0.69 -1.03  0.0380818   
  PVO  HP  0.3 305 MLv   1.46 -0.26  0.190757   
  KLV  HL  0.5 149 MLv   1.63 -0.08  0.115791   
  EVR  HL  0.5 356 MLv   1.81 0.10  0.150588   
  RLS  HL  0.5 219 MLv   2.10 0.38  0.275487   
  DRO  HP  0.5 193 MLv   2.00 0.28  0.204561   
  MAKR HA  0.6 21 MLv   2.16 0.45  0.209771   
  GUR  HP  0.6 143 MLv   2.00 0.28  0.139761   
  AGG  HT  0.7 33 MLv   2.04 0.32  0.142981   
  AXAR HA  0.7 62 MLv   2.22 0.51  0.213311