Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 02:44:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0615° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.8058° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 134.7 χμ Α της Μυτιλήνης
162.0 χμ ΒΒΑ της Σάμου
374.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL134.4279 P02:44:56.02 -0.11.0M
PRKHL134.4279 S02:45:13.19 0.71.0M
CHOSHT169.7244 P02:45:00.43 -0.21.0M
CHOSHT169.7244 S02:45:20.88 0.21.0M
SIGRHT169.0276 P02:45:00.17 -0.41.0M
SIGRHT169.0276 S02:45:20.36 -0.21.0M
SMGHL172.9210 P02:45:00.91 -0.11.0M
SMGHL172.9210 S02:45:21.64 0.31.0M
LIAHL243.7293 P02:45:09.61 -0.41.0M
LIAHL243.7293 S02:45:37.07 -0.51.0M
SMTHHL249.7309 P02:45:10.82 0.11.0M
ALNHT252.9324 P02:45:11.02 0.11.0M
RDOHL301.6321 P02:45:17.64 0.61.0M
RDOHL301.6321 S02:45:50.43 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqfz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         02:44:34.23 +/-  1.1 s
  Latitude       39.0615 deg +/-   3 km
  Longitude       27.8058 deg +/-   5 km
  Depth           17 km  +/-  10 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       246 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.76 +/- 0.13  6      
  M     2.76      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 279 P    02:44:56.02 -0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 279 S    02:45:13.19  0.7 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.5 276 P    02:45:00.17 -0.4 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.5 276 S    02:45:20.36 -0.2 M 1.0 SIGR 
  CHOS HT  1.5 244 P    02:45:00.43 -0.2 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.5 244 S    02:45:20.88  0.2 M 1.0 CHOS 
  SMG  HL  1.6 210 P    02:45:00.91 -0.1 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 210 S    02:45:21.64  0.3 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.2 293 P    02:45:09.61 -0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.2 293 S    02:45:37.07 -0.5 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.2 309 P    02:45:10.82  0.1 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.3 324 P    02:45:11.02  0.1 M 1.0 ALN 
  RDO  HL  2.7 321 P    02:45:17.64  0.6 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.7 321 S    02:45:50.43  0.1 M 1.0 RDO 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 279 MLv   2.94 0.18  0.930693   
  SIGR HT  1.5 276 MLv   2.67 -0.09  0.337713   
  CHOS HT  1.5 244 MLv   3.05 0.29  0.788514   
  SMG  HL  1.6 210 MLv   2.67 -0.09  0.320818   
  LIA  HL  2.2 293 MLv   2.62 -0.14  0.252812   
  SMTH HL  2.2 309 MLv   2.89 0.13  0.140267   
  ALN  HT  2.3 324 MLv   2.58 -0.18  0.0799094   
  RDO  HL  2.7 321 MLv   2.77 0.01  0.0617431