Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 02:20:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
40.5182° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8003° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 39.4 χμ Δ της Καστοριάς
52.3 χμ Β της Κόνιτσας
378.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NESTHT24.0119 P02:20:27.90 0.21.0M
NESTHT24.0119 S02:20:32.14 -0.11.0M
PENTHL45.9141 P02:20:30.53 -0.11.0M
PENTHL45.9141 S02:20:37.13 -0.21.0M
KPROHT78.8143 P02:20:35.42 0.01.0M
KPROHT78.8143 S02:20:46.06 0.31.0M
IGTHT116.8200 P02:20:41.25 0.11.0M
IGTHT116.8200 S02:20:55.80 0.01.0M
KEKHL123.7224 P02:20:42.08 -0.11.0M
KEKHL123.7224 S02:20:57.56 0.01.0M
TETRHL136.6163 P02:20:43.83 -0.11.0M
TETRHL136.6163 S02:21:00.74 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqff
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         02:20:21.82
  Latitude       40.5182 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8003 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       255 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.71 +/- 0.20  6      
  M     1.71      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEST HT  0.2 119 P    02:20:27.90  0.2 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.2 119 S    02:20:32.14 -0.1 M 1.0 NEST 
  PENT HL  0.4 141 P    02:20:30.53 -0.1 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.4 141 S    02:20:37.13 -0.2 M 1.0 PENT 
  KPRO HT  0.7 143 P    02:20:35.42 -0.0 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.7 143 S    02:20:46.06  0.3 M 1.0 KPRO 
  IGT  HT  1.1 200 P    02:20:41.25  0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  1.1 200 S    02:20:55.80 -0.0 M 1.0 IGT 
  KEK  HL  1.1 224 P    02:20:42.08 -0.1 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  1.1 224 S    02:20:57.56 -0.0 M 1.0 KEK 
  TETR HL  1.2 163 P    02:20:43.83 -0.1 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.2 163 S    02:21:00.74  0.1 M 1.0 TETR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEST HT  0.2 119 MLv   1.33 -0.38  0.431491   
  PENT HL  0.4 141 MLv   1.53 -0.19  0.14762   
  KPRO HT  0.7 143 MLv   1.66 -0.06  0.091684   
  IGT  HT  1.1 200 MLv   1.87 0.16  0.096898   
  KEK  HL  1.1 224 MLv   1.80 0.09  0.146701   
  TETR HL  1.2 163 MLv   2.11 0.39  0.133102