Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 01:45:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4813° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9685° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 36.4 χμ Δ της Τρίπολης
50.9 χμ ΒΒΔ της Καλαμάτας
164.9 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ITMHL33.9187 P01:45:18.13 0.11.0M
ITMHL33.9187 S01:45:23.09 -0.31.0M
DROHP57.0336 P01:45:21.24 -0.11.0M
DROHP57.0336 S01:45:29.35 0.21.0M
GURHP60.3 33 P01:45:21.94 0.01.0M
GURHP60.3 33 S01:45:30.25 0.11.0M
KLVHL64.5 14 P01:45:22.32 -0.21.0M
KLVHL64.5 14 S01:45:31.19 0.01.0M
PYLHP68.2197 P01:45:23.02 0.01.0M
PYLHP68.2197 S01:45:32.49 0.51.0M
RLSHL77.7325 P01:45:24.18 -0.21.0M
RLSHL77.7325 S01:45:34.42 -0.11.0M
EFPHP105.3357 P01:45:29.11 0.51.0M
EFPHP105.3357 S01:45:41.98 0.11.0M
LTHKHP102.9284 P01:45:27.79 -0.51.0M
LTHKHP102.9284 S01:45:41.60 0.21.0M
ANXHP123.7358 P01:45:31.91 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqeb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         01:45:11.10
  Latitude       37.4813 deg +/-   1 km
  Longitude       21.9685 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       153 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.03 +/- 0.15  7      
  M     2.03      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ITM  HL  0.3 187 P    01:45:18.13  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 187 S    01:45:23.09 -0.3 M 1.0 ITM 
  DRO  HP  0.5 336 P    01:45:21.24 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 336 S    01:45:29.35  0.2 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.5 33 P    01:45:21.94 -0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 33 S    01:45:30.25  0.1 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.6 14 P    01:45:22.32 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 14 S    01:45:31.19 -0.0 M 1.0 KLV 
  PYL  HP  0.6 197 P    01:45:23.02  0.0 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.6 197 S    01:45:32.49  0.5 M 1.0 PYL 
  RLS  HL  0.7 325 P    01:45:24.18 -0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 325 S    01:45:34.42 -0.1 M 1.0 RLS 
  LTHK HP  0.9 284 P    01:45:27.79 -0.5 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.9 284 S    01:45:41.60  0.2 M 1.0 LTHK 
  EFP  HP  0.9 357 P    01:45:29.11  0.5 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.9 357 S    01:45:41.98  0.1 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  1.1 358 P    01:45:31.91  0.3 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ITM  HL  0.3 187 MLv   1.75 -0.28  0.630276   
  DRO  HP  0.5 336 MLv   1.97 -0.06  0.57958   
  GUR  HP  0.5 33 MLv   1.86 -0.17  0.182857   
  KLV  HL  0.6 14 MLv   1.89 -0.14  0.14107   
  PYL  HP  0.6 197 MLv   2.42 0.39  0.0185528   
  RLS  HL  0.7 325 MLv   2.25 0.22  0.362288   
  LTHK HP  0.9 284 MLv   2.21 0.18  0.248955   
  EFP  HP  0.9 357 MLv   2.06 0.03  0.170387   
  ANX  HP  1.1 358 MLv   1.98 -0.05  0.115368