Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 00:37:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.5680° Β
 Γεωγρ. Μήκος
16.6786° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 277.8 χμ Δ της Κέρκυρας
307.7 χμ Δ της Ηγουμενίτσας
636.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TIPMN43.8171 P00:37:18.80 0.31.0M
TIPMN43.8171 S00:37:23.93 -0.21.0M
CUCMN87.6303 P00:37:26.29 0.41.0M
CUCMN87.6303 S00:37:36.66 -0.11.0M
CELMN160.5205 P00:37:35.88 -0.91.0M
CELMN160.5205 S00:37:56.48 0.31.0M
TIRMN334.2 53 P00:37:58.24 -0.71.0M
EVGIHT359.0106 P00:38:01.84 -0.31.0M
NYDRHT359.4104 P00:38:01.59 -0.61.0M
PRMDHP378.8 89 P00:38:04.45 -0.11.0M
PRMDHP378.8 89 S00:38:46.54 0.11.0M
TETRHL395.3 92 P00:38:06.44 -0.21.0M
TETRHL395.3 92 S00:38:49.70 -0.41.0M
EVRHL447.8 98 P00:38:13.86 0.71.0M
ANXHP465.2102 P00:38:16.05 0.81.0M
ANXHP465.2102 S00:39:05.67 0.01.0M
AGGHT490.5 95 P00:38:18.90 0.51.0M
KLVHL503.4108 P00:38:20.17 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqbu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Italy
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         00:37:10.56 +/-  0.3 s
  Latitude       39.5680 deg +/-   3 km
  Longitude       16.6786 deg +/-   2 km
  Depth            4 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.45 s
  Azimuthal gap       110 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.27 +/- 0.36 10      
  M     3.27      10 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TIP  MN  0.4 171 P    00:37:18.80  0.3 M 1.0 TIP 
  TIP  MN  0.4 171 S    00:37:23.93 -0.2 M 1.0 TIP 
  CUC  MN  0.8 303 P    00:37:26.29  0.4 M 1.0 CUC 
  CUC  MN  0.8 303 S    00:37:36.66 -0.1 M 1.0 CUC 
  CEL  MN  1.4 205 P    00:37:35.88 -0.9 M 1.0 CEL 
  CEL  MN  1.4 205 S    00:37:56.48  0.3 M 1.0 CEL 
  TIR  MN  3.0 53 P    00:37:58.24 -0.7 M 1.0 TIR 
  EVGI HT  3.2 106 P    00:38:01.84 -0.3 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  3.2 104 P    00:38:01.59 -0.6 M 1.0 NYDR 
  PRMD HP  3.4 89 P    00:38:04.45 -0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  3.4 89 S    00:38:46.54  0.1 M 1.0 PRMD 
  TETR HL  3.6 92 P    00:38:06.44 -0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  3.6 92 S    00:38:49.70 -0.4 M 1.0 TETR 
  EVR  HL  4.0 98 P    00:38:13.86  0.7 M 1.0 EVR 
  ANX  HP  4.2 102 P    00:38:16.05  0.8 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  4.2 102 S    00:39:05.67  0.0 M 1.0 ANX 
  AGG  HT  4.4 95 P    00:38:18.90  0.5 M 1.0 AGG 
  KLV  HL  4.5 108 P    00:38:20.17  0.2 M 1.0 KLV 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TIP  MN  0.4 171 MLv   2.47 -0.80  1.46917   
  CUC  MN  0.8 303 MLv   2.62 -0.65  0.763438   
  CEL  MN  1.4 205 MLv   2.52 -0.75  0.198463   
  TIR  MN  3.0 53 MLv   3.30 0.04  0.215957   
  EVGI HT  3.2 106 MLv   3.42 0.15  0.211102   
  NYDR HT  3.2 104 MLv   3.11 -0.16  0.0739998   
  PRMD HP  3.4 89 MLv   3.38 0.12  0.155588   
  TETR HL  3.6 92 MLv   3.43 0.16  0.14162   
  EVR  HL  4.0 98 MLv   3.48 0.21  0.117802   
  ANX  HP  4.2 102 MLv   3.55 0.28  0.127957   
  AGG  HT  4.4 95 MLv   3.74 0.47  0.132419   
  KLV  HL  4.5 108 MLv   3.81 0.54  0.142975