Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-24 00:32:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5932° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3885° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 49.7 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου
65.0 χμ Ν του Αργοστολίου
297.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP41.5 72 P00:32:19.52 0.21.0M
LTHKHP41.5 72 S00:32:24.94 -0.11.0M
ARG2HI65.6 8 P00:32:23.01 -0.21.0M
ARG2HI65.6 8 S00:32:31.64 -0.31.0M
DMLNHT71.8359 P00:32:24.35 0.11.0M
DMLNHT71.8359 S00:32:34.04 0.21.0M
RTZLHT63.4 32 P00:32:23.13 0.21.0M
RTZLHT63.4 32 S00:32:31.73 0.41.0M
VLSHL67.2 15 P00:32:23.44 -0.11.0M
VLSHL67.2 15 S00:32:32.14 -0.31.0M
FSKHP97.5 9 P00:32:28.35 -0.11.0M
FSKHP97.5 9 S00:32:40.61 -0.41.0M
DRAGHT122.4 8 P00:32:32.60 0.21.0M
DRAGHT122.4 8 S00:32:48.40 0.41.0M
PYLHP142.7123 P00:32:35.35 -0.21.0M
PYLHP142.7123 S00:32:53.64 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bqbq
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-01-24
  Time         00:32:11.80
  Latitude       37.5932 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3885 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       236 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.77 +/- 0.11  4      
  M     2.77      4 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.4 72 P    00:32:19.52  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 72 S    00:32:24.94 -0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.6 32 P    00:32:23.13  0.2 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.6 32 S    00:32:31.73  0.4 M 1.0 RTZL 
  ARG2 HI  0.6  8 P    00:32:23.01 -0.2 M 1.0 ARG2 
  ARG2 HI  0.6  8 S    00:32:31.64 -0.3 M 1.0 ARG2 
  VLS  HL  0.6 15 P    00:32:23.44 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 15 S    00:32:32.14 -0.3 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.6 359 P    00:32:24.35  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.6 359 S    00:32:34.04  0.2 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.9  9 P    00:32:28.35 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.9  9 S    00:32:40.61 -0.4 M 1.0 FSK 
  DRAG HT  1.1  8 P    00:32:32.60  0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.1  8 S    00:32:48.40  0.4 M 1.0 DRAG 
  PYL  HP  1.3 123 P    00:32:35.35 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.3 123 S    00:32:53.64  0.1 M 1.0 PYL 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.4 72 MLv   3.17 0.40  6.86236   
  RTZL HT  0.6 32 MLv   2.70 -0.07   0.7716   
  ARG2 HI  0.6  8 MLv   2.94 0.17  1.30409   
  VLS  HL  0.6 15 MLv   2.72 -0.05  0.766141   
  DMLN HT  0.6 359 MLv   3.07 0.30  1.64064   
  FSK  HP  0.9  9 MLv   2.56 -0.21  0.377875   
  DRAG HT  1.1  8 MLv   2.73 -0.05  0.413454   
  PYL  HP  1.3 123 MLv   1.52 -1.25  0.0203876