Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 23:24:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
40.5076° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8891° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 31.9 χμ Δ της Καστοριάς
52.3 χμ ΒΒΑ της Κόνιτσας
372.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NESTHT17.0127 P23:24:33.24 0.51.0M
NESTHT17.0127 S23:24:37.13 0.11.0M
PENTHL40.6148 P23:24:35.88 -0.11.0M
PENTHL40.6148 S23:24:42.06 -0.61.0M
KPROHT73.5147 P23:24:40.75 0.21.0M
PRMDHP110.1171 P23:24:44.92 -0.61.0M
PRMDHP110.1171 S23:24:59.67 0.51.0M
IGTHT118.5204 P23:24:46.32 -0.31.0M
KEKHL128.3227 P23:24:47.77 -0.11.0M
KEKHL128.3227 S23:25:03.81 0.31.0M
TETRHL133.4166 P23:24:48.63 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bpzk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         23:24:27.04 +/-  1.0 s
  Latitude       40.5076 deg +/-   7 km
  Longitude       20.8891 deg +/-   6 km
  Depth           20 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       260 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.84 +/- 0.14  7      
  M     1.84      7 preferred 

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEST HT  0.2 127 P    23:24:33.24  0.5 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.2 127 S    23:24:37.13  0.1 M 1.0 NEST 
  PENT HL  0.4 148 P    23:24:35.88 -0.1 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.4 148 S    23:24:42.06 -0.6 M 1.0 PENT 
  KPRO HT  0.7 147 P    23:24:40.75  0.2 M 1.0 KPRO 
  PRMD HP  1.0 171 P    23:24:44.92 -0.6 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  1.0 171 S    23:24:59.67  0.5 M 1.0 PRMD 
  IGT  HT  1.1 204 P    23:24:46.32 -0.3 M 1.0 IGT 
  KEK  HL  1.2 227 P    23:24:47.77 -0.1 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  1.2 227 S    23:25:03.81  0.3 M 1.0 KEK 
  TETR HL  1.2 166 P    23:24:48.63  0.1 M 1.0 TETR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEST HT  0.2 127 MLv   1.63 -0.20  1.28455   
  PENT HL  0.4 148 MLv   1.68 -0.16  0.285433   
  KPRO HT  0.7 147 MLv   1.84 0.01  0.150264   
  PRMD HP  1.0 171 MLv   2.03 0.20  0.152953   
  IGT  HT  1.1 204 MLv   1.78 -0.06  0.0772121   
  KEK  HL  1.2 227 MLv   1.84 0.00  0.151158   
  TETR HL  1.2 166 MLv   2.16 0.33  0.157522