Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 21:25:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0770° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.7849° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 132.8 χμ Α της Μυτιλήνης
162.8 χμ ΒΒΑ της Σάμου
372.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL132.4279 P21:26:15.63 0.01.0M
PRKHL132.4279 S21:26:32.40 0.51.0M
CHOSHT168.9244 P21:26:19.93 -0.41.0M
CHOSHT168.9244 S21:26:40.10 -0.31.0M
SIGRHT167.1276 P21:26:19.81 -0.31.0M
SIGRHT167.1276 S21:26:40.11 0.11.0M
SMGHL173.5209 P21:26:21.27 0.41.0M
SMGHL173.5209 S21:26:41.62 0.21.0M
ALNHT250.5324 P21:26:30.47 0.01.0M
ALNHT250.5324 S21:26:58.88 0.21.0M
LIAHL241.4293 P21:26:29.49 0.01.0M
SMTHHL247.3309 P21:26:30.16 0.01.0M
SMTHHL247.3309 S21:26:57.85 -0.41.0M
RDOHL299.1321 P21:26:36.97 0.41.0M
RDOHL299.1321 S21:27:09.84 0.11.0M
KAVAHT350.8308 P21:26:42.97 -0.11.0M
OURHT354.0294 P21:26:43.12 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bpvm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         21:25:53.91 +/-  1.1 s
  Latitude       39.0770 deg +/-   3 km
  Longitude       27.7849 deg +/-   5 km
  Depth           15 km  +/-  9 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       245 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.37 +/- 0.15  8      
  M     3.37      8 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 279 P    21:26:15.63 -0.0 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 279 S    21:26:32.40  0.5 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.5 276 P    21:26:19.81 -0.3 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.5 276 S    21:26:40.11  0.1 M 1.0 SIGR 
  CHOS HT  1.5 244 P    21:26:19.93 -0.4 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.5 244 S    21:26:40.10 -0.3 M 1.0 CHOS 
  SMG  HL  1.6 209 P    21:26:21.27  0.4 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 209 S    21:26:41.62  0.2 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.2 293 P    21:26:29.49 -0.0 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.2 309 P    21:26:30.16 -0.0 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  2.2 309 S    21:26:57.85 -0.4 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.2 324 P    21:26:30.47 -0.0 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.2 324 S    21:26:58.88  0.2 M 1.0 ALN 
  RDO  HL  2.7 321 P    21:26:36.97  0.4 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.7 321 S    21:27:09.84  0.1 M 1.0 RDO 
  KAVA HT  3.2 308 P    21:26:42.97 -0.1 M 1.0 KAVA 
  OUR  HT  3.2 294 P    21:26:43.12 -0.4 M 1.0 OUR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 279 MLv   3.71 0.34  5.59554   
  SIGR HT  1.5 276 MLv   3.35 -0.03  1.62933   
  CHOS HT  1.5 244 MLv   3.66 0.29  3.31376   
  SMG  HL  1.6 209 MLv   3.31 -0.06  1.40034   
  LIA  HL  2.2 293 MLv   3.00 -0.37  0.624431   
  SMTH HL  2.2 309 MLv   3.46 0.09  0.545009   
  ALN  HT  2.2 324 MLv   3.33 -0.04  0.466037   
  RDO  HL  2.7 321 MLv   3.47 0.10  0.322495   
  KAVA HT  3.2 308 MLv   3.11 -0.27  0.235622   
  OUR  HT  3.2 294 MLv   3.29 -0.08  0.167444