Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 20:36:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1291° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.7753° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 131.6 χμ Α της Μυτιλήνης
165.5 χμ ΑΒΑ της Χίου
373.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL130.8276 P20:36:38.63 0.11.0M
PRKHL130.8276 S20:36:55.27 0.61.0M
CHOSHT170.8242 P20:36:43.48 -0.51.0M
CHOSHT170.8242 S20:37:04.64 0.01.0M
SIGRHT165.8274 P20:36:42.79 -0.51.0M
SIGRHT165.8274 S20:37:03.36 -0.11.0M
SMGHL178.3208 P20:36:44.93 0.01.0M
SMGHL178.3208 S20:37:06.88 0.51.0M
LIAHL238.4292 P20:36:52.39 -0.41.0M
LIAHL238.4292 S20:37:20.09 -0.61.0M
ALNHT245.3323 P20:36:53.38 -0.11.0M
ALNHT245.3323 S20:37:22.15 0.21.0M
SMTHHL243.0308 P20:36:53.21 -0.11.0M
RDOHL294.1320 P20:36:59.91 0.31.0M
RDOHL294.1320 S20:37:33.23 0.31.0M
KNTHT472.1300 P20:37:22.24 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bptw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         20:36:16.51 +/-  0.9 s
  Latitude       39.1291 deg +/-   3 km
  Longitude       27.7753 deg +/-   4 km
  Depth            6 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       244 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.28 +/- 0.09  7      
  M     3.28      7 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 276 P    20:36:38.63  0.1 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 276 S    20:36:55.27  0.6 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.5 274 P    20:36:42.79 -0.5 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.5 274 S    20:37:03.36 -0.1 M 1.0 SIGR 
  CHOS HT  1.5 242 P    20:36:43.48 -0.5 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.5 242 S    20:37:04.64 -0.0 M 1.0 CHOS 
  SMG  HL  1.6 208 P    20:36:44.93  0.0 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.6 208 S    20:37:06.88  0.5 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.1 292 P    20:36:52.39 -0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.1 292 S    20:37:20.09 -0.6 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  2.2 308 P    20:36:53.21 -0.1 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.2 323 P    20:36:53.38 -0.1 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.2 323 S    20:37:22.15  0.2 M 1.0 ALN 
  RDO  HL  2.6 320 P    20:36:59.91  0.3 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.6 320 S    20:37:33.23  0.3 M 1.0 RDO 
  KNT  HT  4.3 300 P    20:37:22.24  0.5 M 1.0 KNT 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 276 MLv   3.80 0.53  7.10088   
  SIGR HT  1.5 274 MLv   3.31 0.03  1.51404   
  CHOS HT  1.5 242 MLv   3.31 0.03  1.42972   
  SMG  HL  1.6 208 MLv   3.24 -0.03  1.13118   
  LIA  HL  2.1 292 MLv   3.03 -0.25  0.689193   
  SMTH HL  2.2 308 MLv   3.33 0.05  0.423278   
  ALN  HT  2.2 323 MLv   3.09 -0.19  0.280475   
  RDO  HL  2.6 320 MLv   3.31 0.04  0.235967   
  KNT  HT  4.3 300 MLv   3.33 0.05  0.0741541