Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 19:20:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7832° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.4928° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 32.1 χμ ΒΒΑ της Τρίπολης
36.9 χμ ΒΔ του Ναυπλίου
111.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KLVHL41.7314 P19:20:41.90 0.21.0M
KLVHL41.7314 S19:20:47.19 -0.41.0M
LTKHP49.4 57 P19:20:43.37 0.41.0M
LTKHP49.4 57 S19:20:49.24 -0.51.0M
VLXHP47.0192 P19:20:42.63 0.01.0M
VLXHP47.0192 S19:20:48.65 -0.51.0M
DROHP71.1285 P19:20:47.08 0.51.0M
DROHP71.1285 S19:20:55.67 -0.41.0M
ITMHL83.8217 P19:20:48.52 -0.11.0M
ITMHL83.8217 S19:20:59.41 -0.21.0M
ANXHP103.0331 P19:20:51.90 0.21.0M
ANXHP103.0331 S19:21:05.12 0.01.0M
PYLHP118.9214 P19:20:54.37 0.21.0M
PYLHP118.9214 S19:21:09.54 0.11.0M
VLIHL125.1161 P19:20:55.72 0.71.0M
VLIHL125.1161 S19:21:10.94 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bprj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         19:20:34.03
  Latitude       37.7832 deg +/-   0 km
  Longitude       22.4928 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       104 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.79 +/- 0.47  6      
  M     1.79      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KLV  HL  0.4 314 P    19:20:41.90  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 314 S    19:20:47.19 -0.4 M 1.0 KLV 
  VLX  HP  0.4 192 P    19:20:42.63  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.4 192 S    19:20:48.65 -0.5 M 1.0 VLX 
  LTK  HP  0.4 57 P    19:20:43.37  0.4 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 57 S    19:20:49.24 -0.5 M 1.0 LTK 
  DRO  HP  0.6 285 P    19:20:47.08  0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.6 285 S    19:20:55.67 -0.4 M 1.0 DRO 
  ITM  HL  0.8 217 P    19:20:48.52 -0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.8 217 S    19:20:59.41 -0.2 M 1.0 ITM 
  ANX  HP  0.9 331 P    19:20:51.90  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 331 S    19:21:05.12 -0.0 M 1.0 ANX 
  PYL  HP  1.1 214 P    19:20:54.37  0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.1 214 S    19:21:09.54  0.1 M 1.0 PYL 
  VLI  HL  1.1 161 P    19:20:55.72  0.7 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.1 161 S    19:21:10.94 -0.1 M 1.0 VLI 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KLV  HL  0.4 314 MLv   1.33 -0.46  0.116497   
  VLX  HP  0.4 192 MLv   1.38 -0.41  0.12757   
  LTK  HP  0.4 57 MLv   0.52 -1.27  0.0577894   
  DRO  HP  0.6 285 MLv   1.58 -0.22  0.173439   
  ITM  HL  0.8 217 MLv   2.13 0.34  0.257931   
  ANX  HP  0.9 331 MLv   1.80 0.01  0.0967687   
  PYL  HP  1.1 214 MLv   2.54 0.74  0.0135161   
  VLI  HL  1.1 161 MLv   2.65 0.86  0.680483