Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 17:45:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
41.0380° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1018° Α
 Εστιακό Βάθος
1 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 37.8 χμ ΒΔ της Φλώρινας
59.6 χμ ΒΒΔ της Καστοριάς
407.8 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LMS2HI22.8172 P17:45:39.82 -0.11.0M
LMS2HI22.8172 S17:45:43.63 0.11.0M
NESTHT69.5184 P17:45:47.20 -0.71.0M
NESTHT69.5184 S17:45:57.13 -0.51.0M
PENTHL93.7178 P17:45:51.91 0.01.0M
KPROHT122.4170 P17:45:56.28 -0.21.0M
KNTHT151.1 85 P17:46:00.65 -0.21.0M
KNTHT151.1 85 S17:46:20.45 0.01.0M
LITHT156.9131 P17:46:02.10 0.41.0M
LITHT156.9131 S17:46:22.10 0.21.0M
IGTHT179.9201 P17:46:06.06 1.01.0M
IGTHT179.9201 S17:46:28.08 0.21.0M
THLHL181.2155 P17:46:05.11 -0.11.0M
THLHL181.2155 S17:46:28.11 0.01.0M
KEKHL184.2217 P17:46:06.09 0.41.0M
KEKHL184.2217 S17:46:29.02 0.11.0M
TETRHL188.9176 P17:46:06.42 0.11.0M
TETRHL188.9176 S17:46:29.48 -0.61.0M
AGGHT247.7155 P17:46:13.36 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bpof
  Type          earthquake
  Description
   region name: NW Balkan Region
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         17:45:35.14
  Latitude       41.0380 deg +/-   1 km
  Longitude       21.1018 deg +/-   1 km
  Depth            1 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       228 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.53 +/- 0.20  9      
  M     2.53      9 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LMS2 HI  0.2 172 P    17:45:39.82 -0.1 M 1.0 LMS2 
  LMS2 HI  0.2 172 S    17:45:43.63  0.1 M 1.0 LMS2 
  NEST HT  0.6 184 P    17:45:47.20 -0.7 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.6 184 S    17:45:57.13 -0.5 M 1.0 NEST 
  PENT HL  0.8 178 P    17:45:51.91  0.0 M 1.0 PENT 
  KPRO HT  1.1 170 P    17:45:56.28 -0.2 M 1.0 KPRO 
  KNT  HT  1.4 85 P    17:46:00.65 -0.2 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  1.4 85 S    17:46:20.45 -0.0 M 1.0 KNT 
  LIT  HT  1.4 131 P    17:46:02.10  0.4 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.4 131 S    17:46:22.10  0.2 M 1.0 LIT 
  IGT  HT  1.6 201 P    17:46:06.06  1.0 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  1.6 201 S    17:46:28.08  0.2 M 1.0 IGT 
  THL  HL  1.6 155 P    17:46:05.11 -0.1 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.6 155 S    17:46:28.11  0.0 M 1.0 THL 
  KEK  HL  1.7 217 P    17:46:06.09  0.4 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  1.7 217 S    17:46:29.02  0.1 M 1.0 KEK 
  TETR HL  1.7 176 P    17:46:06.42  0.1 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.7 176 S    17:46:29.48 -0.6 M 1.0 TETR 
  AGG  HT  2.2 155 P    17:46:13.36 -0.5 M 1.0 AGG 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LMS2 HI  0.2 172 MLv   2.36 -0.16  4.91119   
  NEST HT  0.6 184 MLv   2.60 0.07  0.897489   
  PENT HL  0.8 178 MLv   2.71 0.19  0.682439   
  KPRO HT  1.1 170 MLv   2.63 0.10  0.518356   
  KNT  HT  1.4 85 MLv   2.12 -0.41  0.116042   
  LIT  HT  1.4 131 MLv   2.78 0.25  0.357999   
  IGT  HT  1.6 201 MLv   2.29 -0.23  0.124188   
  THL  HL  1.6 155 MLv   2.67 0.15  0.176652   
  KEK  HL  1.7 217 MLv   2.10 -0.42  0.145523   
  TETR HL  1.7 176 MLv   2.51 -0.02  0.183655   
  AGG  HT  2.2 155 MLv   2.90 0.38  0.179919