Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 09:57:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
34.8648° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.3073° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 53.6 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
94.2 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
374.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IDIMN60.5321 P09:57:52.87 -0.31.0M
IDIMN60.5321 S09:58:01.49 0.01.0M
NPSHL52.0 32 P09:57:51.46 -0.31.0M
NPSHL52.0 32 S09:57:58.83 -0.11.0M
ZKRHL87.4 72 P09:57:56.71 -0.81.0M
ZKRHL87.4 72 S09:58:09.40 0.21.0M
GVDHL111.4269 P09:58:01.23 -0.21.0M
GVDHL111.4269 S09:58:15.77 -0.11.0M
IMMVHL137.6299 P09:58:04.96 -0.51.0M
IMMVHL137.6299 S09:58:23.73 0.61.0M
THERAHL167.7 5 P09:58:10.35 0.31.0M
THERAHL167.7 5 S09:58:30.76 -0.41.0M
KARPHL184.7 66 P09:58:12.84 0.41.0M
KARPHL184.7 66 S09:58:36.07 0.71.0M
KTHAHL255.3307 P09:58:22.01 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boyu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         09:57:42.28
  Latitude       34.8648 deg +/-   1 km
  Longitude       25.3073 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       197 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.87 +/- 0.15  6      
  M     2.87      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NPS  HL  0.5 32 P    09:57:51.46 -0.3 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.5 32 S    09:57:58.83 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.5 321 P    09:57:52.87 -0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.5 321 S    09:58:01.49  0.0 M 1.0 IDI 
  ZKR  HL  0.8 72 P    09:57:56.71 -0.8 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 72 S    09:58:09.40  0.2 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 269 P    09:58:01.23 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 269 S    09:58:15.77 -0.1 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.2 299 P    09:58:04.96 -0.5 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.2 299 S    09:58:23.73  0.6 M 1.0 IMMV 
  THERA HL  1.5  5 P    09:58:10.35  0.3 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.5  5 S    09:58:30.76 -0.4 M 1.0 THERA
  KARP HL  1.7 66 P    09:58:12.84  0.4 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.7 66 S    09:58:36.07  0.7 M 1.0 KARP 
  KTHA HL  2.3 307 P    09:58:22.01  0.5 M 1.0 KTHA 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NPS  HL  0.5 32 MLv   2.65 -0.22  1.80047   
  IDI  MN  0.5 321 MLv   2.73 -0.14  1.35773   
  ZKR  HL  0.8 72 MLv   2.96 0.09  1.66446   
  GVD  HL  1.0 269 MLv   3.07 0.20  1.26834   
  IMMV HL  1.2 299 MLv   2.98 0.11  0.974315   
  THERA HL  1.5  5 MLv   2.77 -0.10  0.430223   
  KARP HL  1.7 66 MLv   2.71 -0.16  0.403613   
  KTHA HL  2.3 307 MLv   3.29 0.42  0.519337