Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 09:40:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3535° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2560° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 19.2 χμ ΒΑ του Αιγίου
21.6 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας
135.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TRIZCL16.0275 P09:40:50.81 0.01.0M
TRIZCL16.0275 S09:40:53.53 -0.31.0M
TEMECL18.1222 P09:40:51.62 0.51.0M
TEMECL18.1222 S09:40:54.35 0.01.0M
ZIRICL26.9259 P09:40:52.87 0.31.0M
ZIRICL26.9259 S09:40:56.94 0.11.0M
EFPHP31.6285 P09:40:53.19 0.11.0M
EFPHP31.6285 S09:40:57.93 0.01.0M
KLVHL35.7195 P09:40:53.79 0.01.0M
KLVHL35.7195 S09:40:59.13 0.01.0M
MG00CL27.8284 P09:40:52.61 0.11.0M
MG00CL27.8284 S09:40:56.87 0.01.0M
AGRPCL46.7276 P09:40:55.61 0.11.0M
AGRPCL46.7276 S09:41:02.08 -0.11.0M
ANXHP39.5312 P09:40:54.46 0.01.0M
ANXHP39.5312 S09:40:59.74 -0.61.0M
GURHP47.0171 P09:40:55.70 0.11.0M
GURHP47.0171 S09:41:02.02 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020boyf
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         09:40:47.04
  Latitude       38.3535 deg +/-   1 km
  Longitude       22.2560 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       218 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.30 +/- 0.07  7      
  M     1.30      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TRIZ CL  0.1 275 P    09:40:50.81 -0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.1 275 S    09:40:53.53 -0.3 M 1.0 TRIZ 
  TEME CL  0.2 222 P    09:40:51.62  0.5 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 222 S    09:40:54.35  0.0 M 1.0 TEME 
  ZIRI CL  0.2 259 P    09:40:52.87  0.3 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.2 259 S    09:40:56.94  0.1 M 1.0 ZIRI 
  MG00 CL  0.3 284 P    09:40:52.61  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 284 S    09:40:56.87 -0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.3 285 P    09:40:53.19  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 285 S    09:40:57.93  0.0 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.3 195 P    09:40:53.79 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 195 S    09:40:59.13 -0.0 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.4 312 P    09:40:54.46  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 312 S    09:40:59.74 -0.6 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.4 276 P    09:40:55.61  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.4 276 S    09:41:02.08 -0.1 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.4 171 P    09:40:55.70  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 171 S    09:41:02.02 -0.4 M 1.0 GUR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TRIZ CL  0.1 275 MLv   1.23 -0.07  0.53509   
  TEME CL  0.2 222 MLv   1.11 -0.20  0.118711   
  ZIRI CL  0.2 259 MLv   1.28 -0.02  0.311208   
  MG00 CL  0.3 284 MLv   1.33 0.03   0.4416   
  EFP  HP  0.3 285 MLv   1.26 -0.05  0.233519   
  KLV  HL  0.3 195 MLv   1.25 -0.05  0.138304   
  ANX  HP  0.4 312 MLv   1.46 0.16  0.236391   
  AGRP CL  0.4 276 MLv   1.38 0.07  0.128561   
  GUR  HP  0.4 171 MLv   1.40 0.10  0.134059