Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-01-23 08:34:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0592° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.7488° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 129.9 χμ Α της Μυτιλήνης
159.6 χμ ΒΒΑ της Σάμου
369.2 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL129.6280 P08:35:08.68 -0.21.0M
PRKHL129.6280 S08:35:24.63 -0.11.0M
KRL1HI167.3213 P08:35:13.93 0.21.0M
KRL1HI167.3213 S08:35:33.36 -0.21.0M
SIGRHT164.2276 P08:35:12.94 -0.41.0M
SIGRHT164.2276 S08:35:33.20 0.31.0M
SMGHL170.3208 P08:35:13.97 -0.11.0M
SMGHL170.3208 S08:35:34.19 -0.11.0M
ALNHT250.3325 P08:35:23.99 -0.11.0M
LIAHL239.3294 P08:35:22.87 0.01.0M
LIAHL239.3294 S08:35:50.46 0.31.0M
RDOHL298.7322 P08:35:30.48 0.31.0M
RDOHL298.7322 S08:36:02.70 -0.61.0M
LITHT465.3286 P08:35:51.49 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020bowb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2020-01-23
  Time         08:34:47.37 +/-  1.0 s
  Latitude       39.0592 deg +/-   3 km
  Longitude       27.7488 deg +/-   5 km
  Depth           14 km  +/-  7 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       243 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.96 +/- 0.19  6      
  M     3.96      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  1.2 280 P    08:35:08.68 -0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 280 S    08:35:24.63 -0.1 M 1.0 PRK 
  SIGR HT  1.5 276 P    08:35:12.94 -0.4 M 1.0 SIGR 
  SIGR HT  1.5 276 S    08:35:33.20  0.3 M 1.0 SIGR 
  KRL1 HI  1.5 213 P    08:35:13.93  0.2 M 1.0 KRL1 
  KRL1 HI  1.5 213 S    08:35:33.36 -0.2 M 1.0 KRL1 
  SMG  HL  1.5 208 P    08:35:13.97 -0.1 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.5 208 S    08:35:34.19 -0.1 M 1.0 SMG 
  LIA  HL  2.2 294 P    08:35:22.87  0.0 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.2 294 S    08:35:50.46  0.3 M 1.0 LIA 
  ALN  HT  2.2 325 P    08:35:23.99 -0.1 M 1.0 ALN 
  RDO  HL  2.7 322 P    08:35:30.48  0.3 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.7 322 S    08:36:02.70 -0.6 M 1.0 RDO 
  LIT  HT  4.2 286 P    08:35:51.49  0.6 M 1.0 LIT 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  1.2 280 MLv   4.31 0.35  14.5822   
  SIGR HT  1.5 276 MLv   3.76 -0.19  2.77293   
  KRL1 HI  1.5 213 MLv   4.05 0.10  5.21508   
  SMG  HL  1.5 208 MLv   3.81 -0.14  2.90269   
  LIA  HL  2.2 294 MLv   4.21 0.25  3.23251   
  ALN  HT  2.2 325 MLv   4.12 0.16  2.34411   
  RDO  HL  2.7 322 MLv   3.79 -0.17  0.629033   
  LIT  HT  4.2 286 MLv   3.56 -0.40  0.0813613